Kvinnor inom kultursektorn riskerar att glömmas bort i arbetet med att stötta kulturarbetare under pandemin. Det slås fast i den Sverige-finansierade Unesco-rapporten ” Gender and creativity: progress on the precipice” som undersöker bland annat löneskillnader inom kultursektorn världen över. Det är viktigt att alla samhällsgrupper och kön syns inom kulturen för att säkerställa ett brett, inkluderande och representativt kulturliv.

Redan innan pandemin var kvinnliga och icke-binära kulturarbetare en utsatt grupp. 2017 var visserligen i genomsnitt 47% av arbetare inom kultur-och kreativa yrken kvinnor men variationen mellan länder är stor och det tar ofta längre tid för kvinnor att få bra anställningsvillkor. Enligt Unesco tjänar män 20% mer än kvinnor i kultursektorn – en löneskillnad som inte går att förklara med moderskap och skillnader i utbildning.

Mycket tyder på att kvinnor nu drabbas hårdare av den kris som pandemin orsakat i kultursektorn. En orsak till detta är att kvinnor ofta har sämre tillgång till de allt viktigare digitala verktygen och att de oftare har osäkra kontrakt eller arbetar inom delar av sektorn som blivit hårdare drabbade. Kvinnor har i hög grad också varit tvungna att ta ett större ansvar för hem och barn under pandemin. Trots detta saknas ofta ett jämställdhetsperspektiv på de insatser som länder genomför för att stötta kultursektorn.

Unescos rapport lyfter därför konkreta åtgärder för att säkra en jämställd kultursektor under och efter pandemin. Ett exempel på dessa är bland annat riktat finansiellt stöd, anpassade insatser för fortbildning och arbete med attitydförändringar. Steget mellan forskningsresultat och policyändringar behöver också vara kortare och arbetet med jämställdhet inom sektorn behöver inkludera såväl kvinnor som icke-binära.

Rapporten bygger bland annat på information från Unescos medlemsländer om hur de arbetat med konventionen för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005). Sverige var en av de första länderna att ansluta sig till konventionen.

Ladda ned artikeln här.