Unesco bildades år 1945 och är FN:s organisation för att genom utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation skapa en fredligare värld. Enligt Unescos stadgar ska alla medlemsstater ha en nationalkommission som fungerar som en länk mellan Unesco och medlemsstaten. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission till Unesco.

Svenska Unescorådet styrs av kommittédirektiv (2013:123 och ett årligt regleringsbrev. Den globala verksamheten styrs av strategin för Sveriges samarbete med Unesco 2022– 2025, beslutad av regeringen. Strategin för verksamheten i Sverige kompletterar således direktiv, regleringsbrev samt den globala strategin genom att beskriva var och hur Unescorådets verksamhet skapar störst mervärde

Inriktning och prioriteringar för den svenska verksamheten
Arbetet i Sverige tar avstamp i Unescos mandat, normativa instrument och verksamhet. Viktiga instrument för Unescorådets arbete i Sverige är även Unescos långsiktiga strategi (Medium Term Strategy 2022–2029), rapporter av hög kvalitet med relevanta budskap, samt lärdomar från arbetet som sker i Unescos kommittéer, styrelser, möten och under konferenser.

De prioriteringar som styr verksamheten under strategiperioden speglar Unescos breda mandat från yttrandefrihet till utbildning, vetenskap och kultur, med demokrati och hållbar samhällsutveckling.

Innehåll i korthet:

Stöd till demokratins röstbärare, sid 4             
Unescorådet ska under strategiperioden bidra till en livskraftig demokrati genom stöd till det civila samhället, ungdomar, journalister, kulturskapare och forskare.

Förmåga att tolka samtiden, sid 5
Unescorådet ska under strategiperioden bidra till en större förståelse för vikten av att kunna tolka och bedöma trovärdigheten och relevansen i information.

Livslångt lärande, sid 6
Unescorådet ska under strategiperioden främja förståelsen för att det livslånga lärandet är en förutsättning för individens välmående, utveckling och möjlighet att bidra till demokrati och hållbar samhällsutveckling.

En öppen och tillgänglig vetenskap, sid 7
Unescorådet ska under strategiperioden främja en ökad interaktion mellan forskningen och det övriga samhället och bidra till att stärka den nationella omställningen mot öppen vetenskap utifrån Unescos arbete.

Utbildning för hållbar utveckling, sid 8
Unescorådet ska under strategiperioden bidra till att utbildningssystem utformas utifrån att människor behöver kunskaper, kompetenser och förmågor för att kunna skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Pilotområden för hållbarhet, sid 9
Unescorådet ska under strategiperioden bidra till att skapa och upprätthålla lokala arenor där människor kan skapa förståelse för globala problem, och utveckla såväl metoder för hållbar utveckling som en förståelse för vårt gemensamma arv.

En mångfald av kulturyttringar, sid 10
Unescorådet ska under strategiperioden bidra till ett fritt och öppet samhälle med en mångfald av kulturyttringar där fler röster och perspektiv får höras.

Skydd, användning och utveckling av kulturarv, sid 10  
Unescorådet ska under strategiperioden främja arbetet med bevarande, användande och utveckling av mänsklighetens kulturarv för att vi ska kunna förstå vår historia och nutid och medverka till formandet av vår gemensamma framtid.

Prioriteringar för koncept i Sverige, sid 11       
Unescorådet ska under strategiperioden bidra till att främja Unescokonceptens verksamhet och till en fördjupad dialog om hur Unescos vision och värdegrund kan lyftas i konceptens verksamhet.

Läs hela strategin här: Strategi-for-verksamheten-i-Sverige-2023-2026-2.pdf (unesco.se)


Senast uppdaterad 17 april 2023