Under Unescos generalkonferens 2023 träffades runt 3 000 deltagare från 194 medlemsländer i Paris för att ta fram målsättningar för det kommande arbetet. Resultatet blev bland annat beslut kring rekommendationer och resolutioner liksom val till Unescos styrelse.

Sveriges delegation leddes av statssekreterare Erik Scheller från Utbildningsdepartementet och bestod av en mängd representanter från departement, myndigheter och civilsamhälle som t.ex. Journalistförbundet, KLYS, Nordicom, Skolverket, Kulturdepartementet, SULF -Sveriges Universitetslärare och forskare, Sveriges Elevkårer, och Sveriges Unga Akademi.

Erik Scheller höll Sveriges nationella anförande i Unesco, där han bland annat tryckte på utbildning som en mänsklig rättighet, vikten av yttrandefrihet och fördömde Rysslands aggression mot Ukraina. 

Anförandet återfinns här.

Erik Scheller deltog även i flera möten och sidoevent – som t.ex. 60-årsfirandet av International Institute for Educational Planning (IIEP) och Unescos Partnerships Hub, där Sveriges bidrag till Unesco synliggjordes.

Under årets konferens antogs Unescos program och budget för de kommande två åren. I och med att USA åter blev medlem i år, har Unescos budget fått ett betydande tillskott som kommer alla programområden till del. För första gången blev Ryssland inte invalda i Unescos styrelse och de högaktuella frågorna kring Ukraina och Gaza tog upp mycket tid. Här beslutade generalkonferensen att Unesco ska fortsätta arbetet inom sina mandatområden i Ukraina och att ett arbete med Gaza ska påbörjas.

Besök på Unescos Partnerships Hub. Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet, Emma Jansson, departementssekreterare och Ewa Wennberg, enhetschef Utbildningsdepartementet, Erik Scheller, statssekreterare, Umar Alan, chef för Unescokontoret i Phnom Penh, Sohae Lee, fokalpunkt för samarbetet med Unescos nordiska partners.

Rekommendationer och rapporter
Under konferensen beslutades även att Unesco ska ta fram en ny rekommendation om etik och neuroteknologi. Sedan tidigare har Unesco en rekommendation om etik och AI, som pekar på vikten av att arbeta etiskt på AI-området redan från start. Dessa frågor vinner allt större aktualitet även inom neuroteknologiområdet. Läs här: Ethics of neurotechnology | UNESCO

Den reviderade 1974-rekommendationen om utbildning för internationell förståelse antogs under konferensen, vilket innebär att dokumentet uppdaterats för att möta nutidens förutsättningar och de utmaningar utbildningen står inför i framtiden för att skapa en mer hållbar, hälsosam och fredlig framtid.

Unesco arbetar löpande med de viktiga frågorna kring konstnärlig frihet, pressfrihet och forskares frihet. I år kunde en resolution om skydd för forskare och akademisk frihet antas.  Dessutom släpptes en ny rapport om konstnärers villkor, Empowering creativity.

2023 markerade även tioårsjubileet för Unescos domarinitiativ. Sveriges ambassadör till Unesco och OECD, Helena Sångeland, tog här upp Sveriges tradition av att värna yttrandefrihet och värdet av att investera både i rättighetsbärare och rättsväsendet.Läs mer om domarinitiativet och arbetet mot straffrihet för brott mot journalister.

På jämställdhetsområdet släpptes likaså en ny rapport, som beskriver hur Unesco arbetar med jämställdhet inom sina mandatområden. Jämställdhet är ett av Unescos prioriterade områden, tillsammans med Afrika. Läs den här.

Under årets generalkonferens lyfte Sverige vikten av att Unesco fortsätter sitt arbete med mänskliga rättigheter, jämställdhet, yttrandefrihet och utbildning – särskilt i kris och konflikt. Dessutom efterlyste Sverige mer samarbete med andra FN-organ och andra relevanta internationella organisationer.