Regeringen har idag meddelat att de fattat beslut om att bevilja bearbetningskoncession i Kallak, i närheten av världsarvet Laponia. På begäran av Sverige yttrade sig Unesco i ärendet den 2 juni 2021. Utifrån de underlag Unesco mottagit av Sverige, gjorde Unesco bedömningen att gruvdrift i Kallak kan få åtminstone medelstor negativ påverkan på världsarvet Laponia, men att påverkan potentiellt kan bli stor eller mycket stor. 

Unesco rekommenderade att Sverige skulle skicka in ytterligare underlag innan beslut om bearbetningskoncession, för kunna göra en säkrare bedömning av hur världsarvet kan påverkas. Unesco efterfrågade också underlag från Sametinget. Unesco rekommenderade dessutom att Sverige skulle undersöka hur rennäringen utanför och i Laponia skulle skyddas. 

”Svenska Unescorådet har verkat för att Sverige ska lämna in fördjupad information i enlighet med Unescos rekommendationer. Vi beklagar att regeringen beviljat bearbetningskoncessionen utan att det av Unesco efterfrågade materialet skickats in till Unesco”, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Regeringen har meddelat att bearbetningskoncessionen är förenad med flera villkor. Huruvida dessa är tillräckliga för att världsarvet Laponia inte ska påverkas negativt, kan Svenska Unescorådet inte bedöma. En sådan bedömning behöver göras av Unescos experter. Svenska Unescorådet noterar därför särskilt villkoret att en reviderad och fördjupad konsekvensanalys ska översändas till Unesco för det fall sökanden avser att nyttja koncessionen till att ansöka om ett tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet inom koncessionsområdet.  

Unesco har tidigare i år informerat om att världsarvet Laponias status kommer att behandlas vid sommarens möte i världsarvskommittén. Svenska Unescorådet välkomnar en fortsatt dialog mellan regeringen och Unesco i ärendet.