Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF *** Local Caption *** Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF
Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer (Foto: Fredrik Persson) 

Hösten 2015 lanserades L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige. Priset syftar till att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap (även medicin), teknik eller matematik och skapa förebilder för kommande generationer.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset 2016 med stöd av Sveriges unga akademi tilldelas

Annica Black-Schaffer

Docent i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet,

för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer.

Annica Black-Schaffer studerar nya supraledare där själva strukturen, den så kallade topologin, kan användas för att bygga robusta kvantdatorer. Supraledare är material som vid låga temperaturer leder ström helt utan motstånd. Detta är ett helt kvantmekaniskt fenomen som i topologiska supraledare också ger upphov till exotiska partiklar som kallas Majoranafermioner. En Majoranafermion kan förenklat beskrivas som en halv elektron, eller mer korrekt uttryckt, i ett material med Majoranafermioner har man lyckats splittra upp elektronens vågfunktion i två rumsligt helt separata delar. Denna egenskap kan användas för att bygga kvantdatorer där kvantmekaniska tillstånd används för att utföra beräkningar mångdubbelt snabbare en dagens superdatorer. Framför allt vill Black-Schaffer förstå de topologiska supraledarnas egenskaper och hur de kan användas för en framtida kvantdator.

Black-Schaffer har på kort tid lyckats etablera sig som en ledande forskare med stor internationell synlighet. Hennes karriär utmärks av geografisk rörlighet mellan framstående institutioner i Sverige och USA. I sin karriär har Black-Schaffer redan hunnit bidra till publiceringen av mer än 40 artiklar i mycket välansedda vetenskapliga tidskrifter inom fysik. Också listan över forskningsanslag, priser och utmärkelser är betydande, med Göran Gustafssons stora pris till unga forskare (2014) och Wallenberg Academy Fellows karriärprogram (2014) som några exempel.

Annica Black-Schaffer Född: 27 maj 1978. Fil. dr i teknisk fysik 2009 vid Stanford University, USA, följt av postdok vid Nordita, Stockholm. Universitetslektor vid avdelningen för materialteori vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

Kristiina Tammimies

Forskare i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet,

för sin framgångsrika forskning inom genetik rörande autismspektrumsjukdomar.

Kristiina Tammimies forskning syftar till att förstå hur genetiska faktorer bidrar till uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autismspektrumstörning, och hur dessa faktorer översätts till biologiska signalvägar som påverkar hjärnas utveckling. Hon studerar också hur genetiska faktorer kan användas som markörer för behandlingsutfall hos individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tammimies framgångsrika forskning har lett till ökad kunskap om genetiken bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kommer också att kunna bidra till förbättrad diagnostisering, möjliggöra bättre prognos för behandlingsutfall samt ge rekommendationer för hur man kan använda genetiska riskprofiler för att skräddarsy behandling i framtiden. Tammimies är på väg att etablera en självständig och nydanande profil inom detta område. Hennes karriär utmärks av geografisk rörlighet mellan ledande institutioner i Finland, Sverige och Kanada.

Kristiina Tammimies Född: 30 mars 1983. Masterutbildning i biologi 2007 vid Uleåborgs universitet, Finland, Fil. dr 2011 i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, därefter postdok vid The Centre for Applied Genomics, Genetics and Genome biology, i Toronto, Kanada. Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Läs mer om priset här.