Unescoprofessurer (UNESCO Chairs) introducerades av Unesco 1992 och syftar till att genom nätverk och kunskapsutbyten mellan lärosäten i olika länder och världsdelar, främja forskning och högre utbildning inom områden som Unesco prioriterar. Professurerna och nätverken ska fungera som brobyggare mellan forskningsområdet, det omgivande samhället, det civila samhällets organisationer och beslutsfattare.

Nätverket består av 914 Unescoprofessurer  i 117 länder runt om i världen (2022).

En Unescoprofessur inrättas genom att ett avtal upprättas mellan ett universitet eller högskola och Unescos generaldirektör efter ett förslag från respektive medlemsland. I Sverige sker utlysningen av Unescoprofessurer genom Vetenskapsrådet. Svenska Unescorådet hanterar därefter förslag på att inrätta en Unescoprofessur. Avtalen med Unesco är tidsbegränsade till inledningsvis fyra år. Ingen finansiering från Unesco utgår.


Senast uppdaterad 8 december 2022