De svenska Unescoprofessurerna är inriktade på de områden som Svenska Unescorådet prioriterar: yttrandefrihet, utbildning för hållbar utveckling och kapacitetsbyggande i fattigare länder.

Porträtt av Cornelurs Holtorf.

Cornelius Holtorf, utsedd 2017
Professor i arkeologi
Linnéuniversitetet

Cornelius Holtorf har en Unescoprofessur inom arkeologi med inriktning på framtiden i relation till kultur- och naturarv (Heritage Futures). Denna är den första svenska Unescoprofessuren inom området kultur.

“Inom den globala kulturarvssektorn lägger man stor vikt vid att bevara kulturarvet för framtida generationers skull. Kulturarvssektorn behöver fundera mer på hur vår syn på framtiden påverkar verksamheten, vilken framtid man egentligen syftar på, och framför allt hur kulturarvets potential kan nyttjas bäst framöver.”

Cornelius Holtorf har jobbat länge med framtidsfrågor, bland annat inom Heritage Futures projektet och i samarbete med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Han forskar om hur dagens förvaltning av kultur- och naturarv relaterar till framtiden, och han kommer även att utveckla fortbildningskurser inom detta område. Läs mer här.

Porträtt av Love Ekenberg.

Love Ekenberg, utsedd 2017
Professor i data- och systemvetenskap
Stockholms universitet

Love Ekenberg har fått en Unescoprofessur för sitt arbete med att utveckla en modell för högre utbildning i området söder om Sahara.

”Globaliseringen är en av de viktigaste utmaningarna för högre utbildning i framtiden. Afrika söder om Sahara och andra regioner gör enorma ekonomiska framsteg. Vinsterna i detta är vare sig automatiska eller garanterade och en investering i såväl humankapital som utbildning är nödvändig för en effektiv och rättvis utvecklig – inte bara när det gäller ekonomisk tillväxt utan också för demokratiska rättigheter.”

Ekenbergs forskning handlar om hur universitet ska kunna spela en viktig roll i samhället och om hur det högre utbildning bedrivs ur ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv. Syftet är att finna formerna för en global utbildning som fungerar på lokal nivå.

Porträtt av Ashok SwainAshok Swain, utsedd 2017
Professor i fred- och konfliktforskning
Uppsala universitet

Ashok Swain leder forskarskolan för internationellt vattensamarbete vid Uppsala universitet. Han är Unescoprofessur i internationellt vattensamarbete.

”Gemensamma vattenresurser är en stor utmaning för fred, säkerhet och utveckling i världen.”

Unescoprofessuren syftar till att främja forskning och lärande om förvaltning av internationella vattenresurser och att främja samarbete med forskare inom och utanför Uppsala universitet. Arbetet kommer framför allt ske inom ramen för forskarskolan om internationellt vattensamarbete som Ashok Swain för närvarande driver. Forskningsskolan initierades av Uppsala universitet 2014 i samarbete med Sveriges första Unesco kategori II-center för internationellt vattensamarbete vid Stockholms internationella vatteninstitut (Stockholm International Water Institute – SIWI).

Porträtt av Ulla Carlsson.

Ulla Carlsson, utsedd 2014
Professor
Göteborgs universitet

Ulla Carlsson är fd föreståndare för Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet och innehavare av världens första Unescoprofessur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

”Yttrandefrihet är ett komplext och svårhanterligt begrepp och det är också en av de mest politiserade frågorna på dagens internationella arena.  Om resultat skall nås måste såväl kunskapsutvecklingen som samverkan ske i fruktbara sammanhang – inte minst handlar det om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är inom den ram jag har att arbeta.”

Ulla Carlsson arbetar med kunskapsutveckling inom yttrandefrihet och demokrati både i Sverige och i internationella sammanhang och skapa mötesplatser mellan forskningen, politiken och praktiken.

Porträtt av Lena Neij.

Lena Neij, utsedd 2011
Professor och director
Internationella Miljöinstitutet
Lunds universitet

Lena Neij forskar om hur vi kan driva på övergången till resurseffektiva ekonomier med låga koldioxidutsläpp. Specifikt fokus har hon på förnybar energi, energieffektivisering och ett mer hållbart samhällsbyggande.

Hennes forskning är ofta tvärvetenskaplig och hon håller också i internationella utbildningar. Till exempel medverkar hon i de web-baserade utbildningarna “Greening the Economy: Lessons from Scandinavia” och “Greening the Economy: Sustainable Cities” som nått ut till ca 97.000 bara det senaste året.

”Unescoprofessuren har varit viktig för att utveckla det internationella nätverket och för kopplingen till de utbildningar vi ger vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet.”

Porträtt av John Holmberg.

John Holmberg, utsedd 2009
Professor i fysisk resursteori
Chalmers tekniska högskola

John Holmberg har en Unescoprofessur inom lärande för hållbar utveckling.

”Hållbar utveckling är en stor samhällelig lärandeprocess. Jag bidrar till den processen genom att som forskare ta fram ny kunskap — allt ifrån de tidiga principer för en hållbar utveckling som ligger till grund för Det Naturliga Stegets verksamhet till det aktuella projektet att studera hur välbefinnande kan vara en drivkraft för en hållbar utveckling.”

Holmberg arbetar även aktivt som vicerektor för att göra Chalmers till ett föredöme för hur ett universitet proaktivt kan göra skillnad för en hållbar utveckling och förmedlar denna kunskap genom de kurser de ger till andra universitetsledningar samt i sin roll i Unescos expertpanel för DESD och i styrelsen för UNEP:s Global University Network for Environment and Sustainability.

Porträtt av Ingrid Pramling Samuelsson.

Ingrid Pramling Samuelsson, utsedd 2008
Professor i pedagogik
Göteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson har Unescoprofessur inom barns tidiga lärande och hållbar utveckling. Hon specialiserar sig på de tidiga barnaåren.

”Inom Världsorganisationen för förskolebarns fostran OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) har vi genomfört en intervjustudie med över 9000 barn från 28 länder baserad på kongressloggan där barn ’tvättar världen’.”

Detta kommer att följas upp i ett nytt projekt där förskollärare, runt hela världen arbetar med olika aspekter av lärande för hållbar utveckling med sina förskolebarn.


Senast uppdaterad 18 november 2021