Unescos generalkonferens, där mer än 3 000 deltagare träffades i Paris under två veckor, har nu avslutats. Generalkonferensen är det högsta beslutande organet i Unesco där de 193 medlemsländerna tar fram målsättningar för det kommande arbetet. Sveriges delegation leddes av utbildningsminister Anna Ekström och flera representanter från civilsamhället deltog, bland andra Sveriges unga akademi, Naturskyddsföreningen, WWF, Lärarförbundet, Journalistförbundet, och Svensk Biblioteksförening.

Generalkonferensen antog bland annat en konvention om erkännande av högre utbildning, ett nytt ramverk för utbildning för hållbar utveckling samt beslutade att Unesco ska fortsätta arbetet med ett klassificeringssystem för lärarutbildning. Vidare utropade Generalkonferensen ett årtionde för urfolksspråk och en årlig vecka för media- och informationskunnighet. Generalkonferensen beslutade även om att ta fram en rekommendation om etik och AI samt en rekommendation om öppen och fri vetenskap.

Sverige hade tagit fram ett förslag på tillägg till ändringar av Unescos stadga som godkändes och kommer att träda i kraft omedelbart. Ändringen innebär att medlemsländer som har en skuld till Unesco inte ska kunna kandidera till styrelsen och förlorar sin rösträtt i styrelsen. Förslaget uppskattades av många medlemsländer som välkomnade Sverige som en stark röst för multilateralism och för FN-systemet, inklusive för vikten av genomförandet av Agenda 2030.

Utbildningsminister Anna Ekström deltog i flera olika paneler och möten där hon bl.a. lyfte utbildningens roll i att motverka extremism, inkludering i högre utbildning samt yrkesutbildning. Ekström träffade även Unescos generaldirektör Audrey Azoulay för överlämnande av Sidas signering av tillägget på 36 MSEK i stöd till Unescos utbildningssektor.

Parallellt med generalkonferensen ägde ett Kulturministermöte rum vilket lockade totalt 130 länder, varav cirka 80 kulturministrar. Från Sverige deltog statssekreterare Helene Öberg. I sitt inlägg fokuserade Öberg på kulturarvets betydelse och Sidas stöd till Unesco med särskilt omnämnande av yttrandefrihet, jämställdhet och konstnärlig frihet.