I en allt mer globaliserad värld ser vi en än större ojämlikhet vad gäller tillgång till kunskap om och möjligheter till att formulera sig i medier. Unesco arbetar aktivt för att mediekunniga/-medvetna lärare utbildar mediekunniga/-medvetna elever som skapar mediekunniga/-medvetna samhällen. Man betonar skolans roll i utvecklingen och upprätthållandet av demokratiska samhällen. Nu finns Unescos ramverk för medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen i svensk översättning!

Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har Unesco proklamerat att ’media and information literacy’ förser medborgaren med de kunskaper och kompetenser som krävs för att uppnå och åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter. Det gäller särskilt Artikel 19. ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Sommaren 2011 lanserade Unesco ett ”Media and Information Literacy Curriculum for Teachers”, dvs ett ramverk eller undervisningsmodell i medievetenskap som ska kunna användas i alla medlemsländer. I arbetet med att utveckla ramverket har Unesco samlat alla riktningar och traditioner som arbetar med både traditionella och nya medier under ett paraply.

Översättningen av dokumentet till svenska har genomförts i samverkan mellan Nordicom, Svenska Unescorådet, Skolverket, Statens Medieråd, Filminstitutet och Filmpedagogerna.

» ”Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen