Under Unescos generalkonferens 2021 antogs en ny rekommendation om etik för artificiell intelligens (AI). Rekommendationen syftar till att vägleda stater och andra AI-aktörer till att ta ett etiskt ansvar för att AI-teknik används på ett sätt som gynnar mänskligheten. Rekommendationen lyfter fram värderingar och principer som ska genomsyra system samt utvecklingen av nationell lagstiftning och policyutveckling för AI.

Artificiell intelligens används mer och mer i samhället och påverkar människors vardag nu mer än någonsin. Tekniken kan på många sätt användas som ett effektivt verktyg för att åstadkomma samhällsnytta. AI- teknik kan exempelvis ge anmärkningsvärda resultat inom högt specialiserade områden som cancerscreening och att bygga inkluderande miljöer för personer med funktionsnedsättning. Men tillsammans med flera fördelar medför tekniken även nya risker och utmaningar. Det finns exempelvis en ökas köns- och etnisk partiskhet, betydande hot mot integritet, faror med massövervakning och ökad användning av opålitlig AI-teknik inom brottsbekämpning.

Unescos rekommendation är det första globala standardiseringsinstrumentet om etik för AI. Rekommendationen verkar för att belysa de fördelar som AI medför samhället men uppmärksammar även om de risker som finns med tekniken. Rekommendationen ska verka för att säkerställa att digitala omställningar främjar mänskliga rättigheter och bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Den tar även upp frågor kring transparens, ansvar och integritet, med handlingsinriktade policykapitel om datastyrning, utbildning, kultur, arbete, hälsovård och ekonomi.

Du kan läsa mer om Unescos arbete med etik och artificiell intelligens samt den nya rekommendationen här.