Under Unescos generalkonferens 2021 antogs en ny rekommendation om öppen vetenskap. Rekommendationen slår fast att vetenskapligt arbete världen över bör göras mer lättillgängligt och inkluderande.

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som bland annat omfattar öppna data, öppen tillgång och medborgarforskning. Det innebär alltså att öppen vetenskap både handlar om att dela forskning och publikationer och om att bjuda in allmänheten och olika intressenter att delta i forskningsprocessen. Detta gör processen mer inkluderande och kvalitativ.

Öppen vetenskap innebär därmed att tillgängliggöra den vetenskapliga processen både för andra forskare och för allmänheten. Genom att använda öppna licenser för att dela publikationer och öppna data, mjukvara och till och med hårdvara i större utsträckning öppnas det upp för stärkta internationella samarbeten och en mer effektiv arbetsprocess. Genom att involvera en bredd av aktörer i arbetet skapas en större förståelse för den vetenskapliga processen, och därmed även ett ökat förtroende för den. Samtidigt innebär detta att beslutsfattare lättare kan tillgodogöra sig och basera sina beslut på relevant forskning.

Arbetet med att ta fram rekommendationen påbörjades redan 2019 och har innefattat en omfattande process där samtliga 193 medlemsländer varit involverade. Flera expertmöten har ägt rum där själva definitionen kring principen om öppen vetenskap diskuterats och en enighet mellan länderna byggts fram. Den nya rekommendationen fastslår denna definition och skapar en tydlighet kring principen om öppen vetenskap med konkreta förslag på handlingslinjer framåt för världens länder. 

2030 närmar sig med stormsteg och för att kunna nå FN:s hållbarhetsmål krävs samarbete. Principen kring öppen vetenskap har en nyckelroll i arbetet med att överbrygga de kunskaps- och teknikklyftor som finns mellan och inom länder och har därför en ytterst viktig roll i klimatarbetet. 

Du kan läsa mer om Unescos arbete med öppen vetenskap och den nya rekommendationen här.