Eva Friman är föreståndare för SWEDESD, ett forskningsförankrat kompetenscentrum för utbildning och lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. SWEDESD har en stark koppling till Svenska Unescorådet, framför allt genom deras roll som nationella samordnare av Unescos globala handlingsprogram (GAP) för utbildning för hållbar utveckling. De är även Unesco Key Partner och internationell ordförande för det tredje prioriterade handlingsområdet inom GAP – utbildning och kapacitetsutveckling av lärare och utbildare.

Eva Friman
Foto: Anna Skoog

Om Eva Friman

Jag är civilekonom i grunden och har disputerat i idéhistoria vid Umeå universitet, med en avhandling om idén om den obegränsade ekonomiska tillväxten. Genom min forskning blev jag intresserad av alternativa ekonomiska teorier, vilket resulterade i att jag efter disputationen blev universitetslektor i ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola. Jag blev sedan föreståndare för och tvärvetenskaplig forskare vid först Cemus och sedan Center for Sustainable Development vid Uppsala universitet, innan jag 2014 fick anställning som föreståndare för SWEDESD. Till skillnad från flertalet av mina kollegor som är utbildningsvetare, har jag alltså en annan bakgrund, vilket gör vi kompletterar varandra bra i tvärvetenskapliga perspektiv inom utbildnings-, lärande- och hållbarhetsstudier.

Lärande för hållbar utveckling är en demokratisk process

Utbildning och lärande är det som sätter hållbar utveckling i rörelse. En grund i utbildning och lärande för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) är medskapande. ESD är en demokratisk process; en deltagande dialog. Människor behöver vara del av en lärandeprocess för att ha möjlighet att utveckla meningsskapande och handlingskompetens för hållbar utveckling. Utan att vi på ett kritiskt reflekterande sätt kontinuerligt lär oss, kan vi inte bidra till samhällsförändring.

Lärandeprocesser kan ta lite tid, men de ger ett stort och varaktigt avtryck i jämförelse med information, eller ekonomiska, politiska och juridiska styrmedel.

Som regeringens nationella samordnare för det globala handlingsprogrammet för utbildning för hållbar utveckling arbetade SWEDESD, tillsammans med nationella nyckelaktörer, under våren 2016 fram underlag för regeringens policyarbete med hållbarhetsmål 4 och delmål 4.7 – utbildning och lärande för hållbar utveckling. Den skickades till regeringen i juni för att utgöra underlag i en kommande nationell handlingsplan för arbetet med Agenda 2030. Det ska bli oerhört spännande att se hur våra förslag kommer till uttryck i den nationella handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 som släpps i maj i år. Det kommer att vara avgörande för hur det fortsatta arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige kommer att se ut, och vi hoppas därför att regeringen satsar ordentligt på detta område.

SWEDESD:s roll

SWEDESD är ett forskningsförankrat kompetenscentrum för ESD i Sverige och internationellt. Vi arbetar med såväl formell utbildning som informellt och icke-formellt lärande för hållbar utveckling. Våra verksamhetsområden är framför allt policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad av olika aktörer (inte minst lärare och lärarutbildare) och forskning och utveckling. Dessa tre områden går i och med forskningskomponenten in i varandra. Agenda 2030 och GAP fungerar som ramverk för SWEDESD:s verksamhet.

Bild för de globala målen
Bild med SWEDESD:s logo

SWEDESD har under hela sin existens varit en viktig internationell aktör inom utbildning för hållbar utveckling, men efter FN:s världskonferens om ESD i Japan 2014, stärkte vi även vår nationella status då vi, tillsammans med Svenska Unescorådet, WWF och Den globala skolan, tog en ledande roll inför förberedelserna av världskonferensen samt deltog i den svenska delegationen på plats. Det här ledde sedan till regeringens beslut att utse SWEDESD till nationell samordnare för GAP.

Vi fungerar också som ett kompetenscentrum för Uppsala universitet och för vår egen fakultet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Just nu planerar vi för att på flera sätt stärka Uppsala universitets kompetens på ESD-området, bland annat genom utbildning av samtliga universitetslärare och en satsning på utveckling av ESD inom lärarutbildningarna. SWEDESD är ett unikt centrum; med våra 17 anställda och vår starka forskningsbas är vi ett av de största ESD-centra i världen.

Samarbetet med Svenska Unescorådet betyder mycket

Samarbetet med Svenska Unescorådet har betytt oerhört mycket för oss, eftersom de är en av de få aktörer som prioriterar utbildning för hållbar utveckling.

Vi har arbetat tillsammans i flera viktiga projekt, där de verkligen har hjälpt till att lyfta fram SWEDESD. Samtidigt har vi kunnat stödja Svenska Unescorådet med vår kompetens på området. På så vis fungerar SWEDESD också som en aktör som bidrar till Svenska Unescorådets arbete med utbildning och lärande för hållbar utveckling. Samarbetet har fungerat klockrent ända från början.

Eva Friman talar vid Svenska Unescorådets årliga möte den 16 mars
Eva Friman talar vid Svenska Unescorådets årliga möte den 16 mars. Foto: Niklas Sagrén

Beteendeförändringar krävs för att vi ska uppnå hållbar utveckling

Jag tror att det finns för många som tror att hållbarhetsproblematiken kan lösas utan utbildning och lärande, att det räcker med information, ekonomiska styrmedel eller lagändringar. Dessa styrmedel fyller självklart en funktion, men lärande, både formellt och informellt, krävs för bestående beteendeförändringar. Det saknas även en debatt om hållbarhet och utbildning. Den befintliga utbildningsdebatten handlar alltför ensidigt om PISA-resultat. Inte ens Utbildningsdepartementet verkar göra kopplingen att vi bör satsa på högkvalitativ utbildning för hållbar utveckling i skolorna, som på lång sikt också hade förbättrat resultaten på alla nivåer och områden.

Utbildning för hållbar utveckling handlar inte om att tala om vad människor ska göra, utan om att varje individ och varje samhällsgrupp skapar sig en medveten och kritiskt reflekterande relation till samhället och framtiden.