Unescos arbete inom utbildning omfattar allt från förskola till högskola och vuxenutbildning. Utbildning är ett effektivt sätt att motverka fattigdom och långsiktigt bidra till fred, demokrati och rättvisa. Unescos arbete inom utbildningsområdet inriktar sig på att skapa möjligheter till kvalitativt livslångt lärande för alla, bistå och stärka länders kapacitet i utbildningsfrågor samt sprida idéer och goda exempel genom nätverk och dialog. Varje år publicerar Unesco statistik för att kartlägga framstegen i arbetet med utbildning för alla.

Inom Unescos arbete ryms även projekt gällande utbildning för mänskliga rättigheter, naturvetenskap, teknik och miljöutbildning, samt sexualundervisning och undervisning för att motverka spridning av HIV/AIDS med mera.

Sverige delar Unescos vision om utbildning för alla och utbildning för hållbar utveckling. Inom utbildningsområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonventioner:

  • Konvention mot diskriminering inom undervisningen (1960) – ladda ner
  • Konvention om erkännande av studier, kompetens och examina avseende högre utbildning i stater som tillhör Europaregionen inom Unesco (1979) – ladda ner
  • Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (1997) – ladda ner

Rapporter om Sveriges genomförande av Unescos konventioner och rekommendationer går att fås från Svenska Unescorådet på begäran..


Senast uppdaterad 19 juli 2021