TRIPTYCH EYES

Målet med utbildning för hållbar utveckling är att rusta individer till att bidra till att ställa om samhället och hitta lösningar på globala utmaningar. Utbildning är fundamentalt för att skapa såväl kunskap om som beredskap och förmåga att agera för en mer hållbar värld. Utbildning för hållbar utveckling är en prioritering för det svenska arbetet i Unesco.

Enligt Agenda 2030:s delmål 4.7 ska alla studerande få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling och hållbara livsstilar, samt mänskliga rättigheter, jämställdhet, en kultur av fred, ickevåld, globalt medborgarskap och miljö. Utbildning för hållbar utveckling handlar också om att värdesätta kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Utbildning för hållbar utveckling behöver utgå från de lokala och globala utmaningar vi står inför här och nu. Lärande behöver bygga på de studerandes intresse och engagemang och bygga på delaktighet och inflytande. Samverkan mellan utbildningsinstitutioner och det närliggande samhället, så som lokala beslutsfattare och näringsliv är viktigt för att utbildningen ska bidra till reell förändring.


Senast uppdaterad 30 maj 2022