Världsarvet Laponia är ett av få i världen och det enda i Sverige som blivit upptaget på Unescos världsarvslista för både sina natur- och kulturvärden. Dessa omfattar till exempel en unik vildmark, rennäring och samisk kultur. Dessa värden måste bevaras för att Laponia ska bibehålla sin status som världsarv enligt de åtaganden som Sverige har tagit på sig enligt Unescos världsarvskonvention.

På begäran av Sverige har Unesco yttrat sig över huruvida världsarvet Laponia kan påverkas av gruvdrift i Kallak.

Unesco bedömer, baserat på det underlag Unesco fått från Sverige, att gruvdrift i Kallak kan få åtminstone medelstor negativ påverkan på världsarvet Laponia, men att påverkan potentiellt kan bli stor eller mycket stor.

Unesco rekommenderar att Sverige tar fram ytterligare information om hur världsarvet kan påverkas av gruvbrytning i Kallak, för att en säkrare bedömning ska kunna göras. Unesco efterfrågar också underlag från Sametinget. Unesco rekommenderar dessutom att Sverige undersöker hur rennäringen utanför och i Laponia ska skyddas.

”Det är bra att Unesco nu har kommit med ett utlåtande. Unesco har genom sitt världsarvscenter, sina expertorgan (ICOMOS och IUCN) och deras nätverk mycket gedigna kunskaper om världsarv och genomför regelbundet den här typen av bedömningar. Uttalandet är därför ett viktigt underlag för regeringen inför den fortsatta beslutsprocessen om gruvdrift i Kallak.”, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Sverige ratificerade Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv år 1985. Sverige är enligt konventionen skyldigt att skydda och bevara sina världsarv för kommande generationer.

Mer information

Svenska Unescorådet

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission till Unesco och fungerar som en länk mellan Sverige och Unesco. Vi är ett stöd till regeringen i frågor som rör det svenska Unescoarbetet och samordnar och sprider kunskap om Unescos verksamhet i Sverige.

Världsarvet Laponia

Världsarvet Laponia är ett samiskt kulturlandskap med flera tusenåriga spår av mänsklig verksamhet. I området ingår nio samebyar, nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos, samt naturreservaten Sjávnja och Stubbá.

Laponia är en av Västeuropas sista större vildmarker, vilket innebär ett varierat och enastående landskap med såväl glaciärer och högfjäll som slättmarker och skogsområden. Områdets historia är tätt förknippad med de samiska samhällen som vuxit fram ur de nomadsamhällen som existerade i Laponia under medeltiden.

Laponia utsågs av Unesco till världsarv 1996.

Pressbilder på Anna-Karin Johansson

Presskontakt: Kari Gardelin (kari.gardelin@regeringskansliet.se eller +46 70 287 2839)