Astrid Lindgren
Astrid Lindgrens arkiv är ett svenskt världsminne.

Unescos Världsminnesprogram (Memory of the World) grundades 1992 och uppmärksammar det skrivna kulturarvet. Världsminnen kan vara av papper, pergament, trä eller i form av film, foton och filer. Idén med världsminnen är att de bidrar till kunskapsbyggande och informationsinhämtande, därmed är de en del av yttrandefriheten.

Målsättningen är att öka digitaliseringen och främja bevarandet av arkiv och dokument. Dokument riskerar att skadas av nedbrytning, brand och översvämningar men också av okunskap, till exempel felaktiga arkiveringsmetoder. Därför är det viktigt att tillgängliggöra arkiven för att nuvarande och nästkommande generationer ska lära av och hämta kunskap från historien.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco. Experterna i programmet arbetar för att finna metoder för bevarande (till exempel digitalisering), föra diskussioner om metoder och skapa samarbeten.

Svenska kommittén för världsminnesprogrammet

Svenska Unescorådet utser en kommitté som arbetar med det svenska deltagandet i Unescos Världsminnesprogram och följer den internationella utvecklingen av programmet.

Vill du lära dig mer om hur Unescos Världsminnesprogram arbetar för skydd och tillgängliggörande av världens dokumentarv? Ta då en titt på denna video med Riksarkivarie Karin Åström Iko.


Senast uppdaterad 24 augusti 2023