Posters 2012.indd

Mind the Gap – Behovet av integrerad forskning

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för forskningen, beslutsfattare, företag och samhället. Det är uppenbart att det inte finns några enkla lösningar och att ingen enskild forskare sitter inne med svaren. Behovet av mer samverkan både inom vetenskapssamhället och mellan forskare, samhälle och beslutsfattare för att möta utmaningarna och hoten, är större än någonsin. I det perspektivet behöver den vetenskapliga bredden i arbetet för en global hållbar utveckling vidgas. Humanister och samhällsvetare behöver i större utsträckning bidra till debatten om vägen mot en mer hållbar värld. Problemidentifiering, formulering av forskningsfrågor och förslag på lösningar måste göras gemensamt av forskare från såväl det naturvetenskapliga, medicinska, samhällsvetenskapliga, humanistiska som det tekniska forskningsfältet.

Men för att forskningsresultaten ska bli användbara bör även de som ska använda kunskapen, dvs. beslutsfattare och allmänhet, finnas med på ett tidigt stadium. I detta arbete är forskare från alla discipliner viktiga i möten på lika villkor och med ömsesidig respekt för varandras kunnande. Ambitionen med Världsvetenskapsdagen är att skapa ett sådant möte med syfte att inspirera till nya idéer för utmaningsdriven tvärvetenskaplig forskning.

Världsvetenskapsdagen 2013 kommer att handla om vilka perspektiv som saknas i forskningen kring klimatförändringar och hållbar utveckling, likaså vilka hinder som finns för svensk forskning att samverka över olika disciplingränser samt hur vetenskapliga rön kan kommuniceras så att beslutsfattare och allmänhet gör kunskapen till sin.

Målgruppen är forskare, forskningsfinansiärer, politiker, intressegrupper m.fl. som är intresserade av tvärvetenskaplig och integrerad forskning kring hållbar utveckling.

Dagen inleds med lunch kl 12 och avslutas med gemensamt mingel.

Tid: 8 november, kl. 12.00 – 17.00

Plats: Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Till program och anmälan.