Unescos vetenskapssamarbete syftar till att bidra till fred, hållbar utveckling, socialt hållbara samhällen samt interkulturell dialog.

Unescos vetenskapliga arbete bedrivs genom internationellt samarbete mellan länder och forskare samt rådgivning till beslutsfattare. Unesco tar även fram riktlinjer och forskningsetiska principer.  Arbetet sker främst genom att bygga nätverk och samarbeten mellan forskare inom olika discipliner och världsdelar.

Unescos arbete inom vetenskap bedrivs i en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig sektor. Inom naturvetenskap prioriteras bland annat hållbar utveckling, robusta nationella forskningssektorer, vattenförsörjning, vattnens ekosystem samt varningssystem för tsunami. Inom samhällsvetenskap, dit även humaniora, filosofi och framtidsforskning hör, prioriterats etik inom forskning och teknologi, mänskliga rättigheter samt forskning om sociala förändringar och framtidsstudier.

Sverige delar Unescos vision om att ett utvecklat vetenskapssamarbete bidrar till inkluderande kunskapssamhällen för hållbar utveckling. Sverige arbetar aktivt för att Unescos vetenskapsarbete ska främja kunskapsutbyte och kunskapsbyggande i låginkomstländer, samt att Unescos organisatoriska struktur ska underlätta tvärvetenskaplig forskning genom ett närmare samarbete mellan natur- och samhällsvetenskaps sektorerna. Sverige framhåller jämställdhet som en förutsättning för kvalitativ forskning och en katalysator för hållbar utveckling. Därför verkar Sverige för en starkare normativ roll för Unesco, t.ex. genom att formulera globala riktlinjer för forskningssystem och öppen vetenskap.

Inom vetenskapsområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonvention:

  • Unescos konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (1971) – ladda ner

Rapporter om Sveriges genomförande av Unescos konventioner och rekommendationer går att fås från Svenska Unescorådet på begäran.


Senast uppdaterad 30 maj 2022