Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever där. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.

Unesco utser biosfärområden efter nominering från medlemsländerna. Ansökningarna måste följa de mål och riktlinjer för biosfärområden som fastställts av Unesco. Det finns i dag över 700 biosfärområden, fördelat på nästan 130 länder, som alla ingår i Unescos World Network of Biosphere Reserves. I Sverige finns det sju biosfärområden.

Unescos biosfärprogram Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade 1971 och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas.

Biosfärprogrammet leds av en internationell styrelse och har flera underprogram samt aktiviteter som rör bl.a berg, torrområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, öar och kustnära ekosystem. Styrelsen möts en gång per år och beslutar bland annat om nya biosfärområden. Sverige är invalt i styrelsen för biosfärprogrammet för perioden 2017-2021.

Läs mer


Senast uppdaterad 19 juli 2021