Öster om Vättern finns ett mosaiklandskap med brukade marker och branta skogar som sträcker sig till Visingsö. I slutet på 1990-talet startades Östra Vätterbrantsprojektet för att samla aktörer med intresse av naturens olika resurser. Unesco utsåg Östra Vätternbranterna till ett biosfärområde 2012. Biosfärområdet Östra Vätternbranterna har varit en viktig faktor för att öka samverkan och samsyn mellan mark- och skogsägare och naturvårdsföreningar.

Biosfärområdet arbetar mycket med social hållbarhet och levande landskap. Ett exempel är Biosfärakademien som förenar olika aktörers perspektiv och integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.

Spång och människa

Miljöfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv är högt prioriterad i Östra Vätternbranterna och området satsar på solel i samverkan med studieförbund och företag, studiecirklar  samt på hållbart bostadsbyggande. Dessutom görs satsningar på att inrätta en kooperativ solpark, vilket skulle innebära en möjlighet att investera i solceller i samarbete med lokala företag.

Östra Vätternbranterna satsar stora resurser på en hållbar turism och friluftsliv och vill samtidigt behålla ett levande landskap med rik natur där människan är en del av utvecklingen. För att bibehålla den ekologiska mångfalden och ge den goda förutsättningar i framtiden finns olika projekt inom bland annat hamling, notfiske, salamanderdammar och ekologisk bristanalys.

Östra Vätternbranterna strävar efter en stark social hållbarhet och har i linje med detta utformat ett integrationsprojekt, som syftar till att inkludera alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet och livsåskådning eller funktionalitet samt att uppmana människor att vistas i naturen, förvalta och känna delaktighet i biosfärområdets verksamhet. Läs mer om projektet här.

Biodlare

Mer information om Östra Vätterbranterna och verksamheten hittar du här. 

Information in English about the Swedish Biosphere reserves can be found here.


Senast uppdaterad 18 juni 2019