Unesco varnar i en ny rapport om att privata aktörer inom utbildning kan leda till ökad segregation och ojämlikhet i världen på grund av dyra privatskolor och otillräcklig statlig kontroll. Rapporten Global Education Monitoring report (GEM), som delvis är finansierad av Sverige, fokuserar i år på privata aktörer inom utbildning.

Världen över är 40% av eleverna i förskolan, 20% i grundskolan och 30% av dem på gymnasiet och universitetet nu utbildade i privatägda skolor. Unescos rapport visar att många länder saknar tillräcklig kontroll över dessa skolor vilket kan leda till en försämrad kvalitet på utbildningen och ökade kunskapsklyftor mellan fattiga och rika. Samtidigt understryker Unesco att det är ländernas, och inte företagens, ansvar att garantera en god utbildning för alla.

Unescos rapport ger en överblick över de utmaningar som finns inom utbildningsområdet, och utgör ett viktigt verktyg för beslutsfattare för att hantera dessa,” säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Rapporten undersöker flera olika typer av icke-statliga aktörer inom utbildning, inklusive vinstdrivande skolor, religiösa skolor och skolor som drivs av civilsamhällesorganisationer. I många länder kan dessa skolor, många av dem helt oregistrerade, bedriva sin verksamhet utan statlig insyn.

Unesco pekar på att gränsen mellan offentlig och privat sektor ofta är svår att isolera inom utbildningsområdet. Ett offentligt utbildningssystem kan till exempel använda sig av läromedel framtagna av privata aktörer och baseras på policy skapad i samverkan med lobbyister. I många länder bedriver lärare privatundervisning vid sidan om sina arbeten.  

Unesco lyfter även att elevgrupper i flera länder är segregerade mellan privata och offentliga skolor. I rapporten refereras till en studie av 30 svenska kommuner, där det konstateras att barn till utlandsfödda eller lågutbildade föräldrar nästan uteslutande går i den kommunala skolan, medan barn till svenskfödda eller högutbildade föräldrar i betydligt högre utsträckning går i friskolor.

Rapporten konstaterar också att hushåll i fattiga länder avsätter en stor del av sin inkomst för utbildning. Hushåll står för 30 % av de totala utgifterna som läggs på utbildning globalt, trots att världens länder förbundit sig till att grundutbildning ska vara avgiftsfri. 

Läs hela rapporten här.