För första gången någonsin finns en strategi för världsarvsarbetet i Sverige. Strategin ska stärka de 15 svenska världsarvsarven genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation. Den stärker också världsarvens förmåga att bidra till samhällsutvecklingen och genomförandet av FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Världsarvsstrategin beskriver hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarven. Syftet med strategin, som tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet, är att tydliggöra roller, ansvar och framtida inriktning i arbetet med de svenska världsarven och världsarvskonventionen.

”Vi måste se till att de svenska världsarven uppnår sin fulla potential och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Strategins vision Världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld är ledord för det svenska engagemanget: världsarven och deras aktiviteter har en viktig samhällsfunktion både lokalt och nationellt. Strategin ska vara ett stöd för alla som arbetar med världsarv,” säger Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg.

Strategin identifierar fyra områden som tillsammans ska stärka det svenska världsarvsarbetet:

• Agenda 2030-målen genomsyrar världsarvsarbetet i Sverige,
• Arbetet med världsarv i Sverige är förebildligt i fråga om att hållbart bevara, använda och utveckla natur- och kulturmiljöer,
• Sverige är aktivt i det internationella arbetet och verkar för att konventionen är ett effektivt redskap inom Unesco,
• Världsarvsarbetet präglas av samarbete, dialog och lokalt medbestämmande

För att nå dessa mål tar strategin fram en förbättrad modell för samarbete och samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer. Nästa steg i arbetet är att ta fram en handlingsplan för genomförandet av strategin. I den beskrivs hur de identifierade utvecklingsbehoven ska mötas och vad som bör prioriteras först. Lokala och regionala aktörer förväntas ta fram egna handlingsplaner för deras arbete.

Bakgrund:
Världsarv utses av FN-organet Unesco och anses ha ett särskilt stort universellt värde. Det kan röra sig om en plats, ort, miljö eller objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Världsarv ska garanteras skydd och vård för all framtid. Unesco har utsett 15 världsarv i Sverige, varav 13 är kulturarv, ett (Höga Kusten) är naturarv och ett (Laponia) är både natur- och kulturarv.

Världsarvslistan grundar sig på Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, som antogs 1972. Sverige skrev under Världsarvskonventionen 1984. Därmed åtog Sverige sig att säkerställa att världsarven bevaras för all framtid samt att sprida kunskap om världsarven och främja att de bidrar till samhällets utveckling.

Läs mer om våra svenska världsarv här!

Världsarvsstrategin finns att läsa som PDF här.