Biologisk mångfald är nödvändig för vår överlevnad. Utan den rubbas balansen i våra ekosystem, försvårar matförsörjningen och kraschar ekonomin. Så, vad kan vi göra för att undvika det? Biosfärområdet Voxnadalen har precis påbörjat sin aktionsplan för biologisk mångfald. Vi har pratat med samordnare Therese Holmsten om hur Voxnadalen, bokstavligt talat, agerar modell som kan rädda världen.

Unesco har i 49 år utsett 701 biosfärområden världen över – sju av dem finns i Sverige. Biosfärområdena finns för att lösa utmaningen att skapa ett hållbart samhälle. Ett samhälle där hållbar utveckling inte bara handlar om det miljömässiga, utan även samspelet med sociala och ekonomiska faktorer.

Voxnadalen är ett av Sveriges senaste tillskott till biosfärfamiljen. Det här är ett exempel på hur arbetet redan är igång.

Hej Therese! Du är samordnare för aktionsplanen för biologisk mångfald. Berätta om projektet!

– Grunden till hela projektet uppkom via ett medborgarförslag, som kom in till Ovanåkers kommun förra året. Förslaget var att vi skulle börja arbeta med biologisk mångfald och ta fram en plan för gynnande av pollinatörer. Under hösten röstade kommunen igenom förslaget och sedan i mars har projektet varit igång.

Vi bestämde ganska snabbt att projektet skulle göras inom ramarna för biosfärprogrammet och vara ett samarbete mellan Ovanåkers, Bollnäs och Ljusdals kommun – ett gemensamt grepp helt enkelt!

Hur ser arbetet med aktionsplanen ut?

– Jag började arbeta som projektsamordnare för aktionsplanen i mars. Då skickade vi in en ansökan till Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) för finansiellt stöd. Igår fick vi reda på att ansökan blivit beviljad, så det är jättepositivt för arbetet!

Projektet går att dela in i två delar. Dels handlar det om att ta fram själva aktionsplanen. Grunden till den kommer att läggas i sommar då vi kommer påbörja en inventering av flora och fauna i utvalda delar av de tre kommunerna. Det kommer ge oss värdefull data om hur dessa miljöer mår och vilka insatser kan vi göra för att öka den biologiska mångfalden i biosfärområdet.

Den andra delen handlar om kunskapsspridning. Vi planerar bland annat en utbildningsinsats för personer som arbetar i utemiljöer till hösten, för att kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra!

Vilka resultat förväntar ni er av projektet?

– Framförallt vill vi öka kunskapen om de lokala förutsättningarna för att främja biologisk mångfald. Målet är att detta ska vara ett givet verktyg framöver när man planerar skötsel av grön yta.

Voxnadalen är ett ganska färskt biosfärområde, ni utsågs förra året av Unesco. Vilken inverkan har biosfärprogrammet haft på arbetet med aktionsplanen?

– Stor inverkan! Det började ju med ett förslag från en medborgare i en kommun som sedan kunnat växa, genom biosfärprogrammets plattform, till att faktiskt bli verklighet. Det har möjliggjort ett samarbete över administrativa och geografiska gränser om en fråga som berör oss alla. Så det har inneburit jättemånga fördelar!

Biosfärprogrammen verkar ju för hållbarhet på tre plan; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Hur yttrar sig det i ert projekt?

– Rent miljömässigt handlar det ju om att främja ekosystem och biologisk mångfald, vilket är a och o för ett fungerande naturliv. Projektet handlar också om att bygga upp ett hållbart samhälle där värnar om samspelet mellan människans och naturens behov. Aktionsplanen kommer ju framför allt fokusera på tätortsnära områden, just för att säkerställa en hållbar framtid där människan och naturen lever i samklang.

På det ekonomiska planet har projektet en direkt koppling till livsmedelsproduktionen – något som är helt beroende av pollinering. Om vi gynnar den biologiska mångfalden i den lokala miljön så ökar förutsättningarna för de gröna näringarna i stort!

Björn i Voxnadalen. Foto: Kent Backeby

Läs mer om Voxnadalens aktionsplan för biologisk mångfald här.

Läs mer om Unescos biosfärprogram här.