Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg m.fl. skriver i UNT-debatt om de utmaningar FN står inför under de närmaste åren. Om två år slutredovisas millenniemålen och de nya hållbarhetsmålen för social, ekonomisk och miljömässig utveckling presenteras. För att FN ska fortsätta fungera som en arena för global utveckling krävs ett tydligt politiskt och ekonomiskt stöd från medlemsländerna. 

”Utmaningarna är den här gången betydligt större än när millenniemålen formulerades” skriver Djurberg m.fl. ”Dels finns en ambition att föra in frågor som i flera länder anses vara kontroversiella, till exempel demokrati och mänskliga rättigheter som omnämndes i millenniedeklarationen men inte finns bland de åtta målen. Dels har världen förändrats drastiskt sedan år 2000. Kina, Brasilien och Indien är exempel på länder med stor befolkningsmängd och stark ekonomisk tillväxt som kräver inflytande och i vissa fall ser annorlunda på hållbarhetsfrågorna”.

”Post 2015-processen och framtagandet av nya hållbarhetsmål kommer sannolikt att möta en rad hinder på vägen. För att nå ända fram krävs uttalat stöd för det multilaterala samarbetet och fortsatt engagemang för FN som central utvecklingsaktör.”

» Läs hela artikeln på unt.se