Det andra regionala samrådet om ”Groundwater Governance Project”, med fokus på Afrika söder om Sahara hålls i Kenya 29 – 31 maj. Det övergripande målet är att främja en sund förvaltning av grundvattenresurserna för att förebygga en global vattenkris.

Idag vet vi att den största majoriteten av världens sötvatten inte finns över marken, utan under den. Grundvatten är den absolut största källan till färskvatten i en värld där många regioner oroar sig för bristen på vatten. Ungefär två miljarder människor över världen är beroende av grundvattnet.

”Groundwater Governance Project” är ett svar på den framväxande globala oron över den ohållbara användningen av grundvattnet. I tre års tid har Unescos internationella hydrologiska program (IHP) tillsammans med FN: s livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO), Världsbanken m fl. samarbetat med flera länder för att tillsammans försöka förstå det komplexa sambandet mellan vetenskap och styrelseformer i förvaltningen av grundvattenresurserna.

Projektet utmynnar i utvecklandet av en global ”Framework of Action” (FA), med en uppsättning effektiva styrningsverktyg (policys, lagar och förordningar). Det kommer att främja erkännandet av värdet av grundvatten som en viktig naturresurs och de sociala, ekonomiska och ekologiska möjligheter som en hållbar hantering kan ge.

»Läs mer om ”Groundwater Governance Project” här.

»Läs mer om IHP här.