Studenter i Etiopien © UNESCO / Niamh Burke
Studenter i Etiopien © UNESCO / Niamh Burke

Den 10 december firas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948 av FNs generalförsamling. Artikel 1 inleds med de högtidliga orden ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

Deklarationen är den första FN-texten som slår fast varje människas värde och deklarationen blev början på ett världsvitt arbete för att uppnå dessa mänskliga rättigheter – och stora framsteg har gjorts. År 1993 skapade FN ett särskilt kontor för att stödja arbetet för mänskliga rättigheter “Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights”. Samma år antogs vad som kallas Wien-deklarationen och handlingsprogrammet som bekräftar mänskliga rättigheters universalitet och betydelse för utveckling.

Att världens länder enades om de så kallade Millenniemålen 2000 har varit en hjälp i arbetet för att bidra till att förbättra livet för många människor, eftersom Millenniemålen var konkreta och lätta att förstå, men fortfarande saknar människor över hela världen grundläggande rättigheter. Rättssystemet är svagt och yttrandefriheten är hotad i många länder. Irina Bokova menar att fattigdomsbekämpning är grunden för att uppnå hållbar utveckling och fred. ”För att förverkliga frihet och jämlikhet i värde och rättigheter för alla kvinnor och män, måste vi göra allt för att stödja länder i uppfyllandet av Millenniemålen 2015”, säger Irina Bokova, Unescos generaldirektör.

Läs mer om FNs dag för mänskliga rättigheter