Idag har Sida och Unesco skrivit under ett avtal som innebär att ett nytt tvåårigt stöd på 25 miljoner kronor till Unescos arbete med forskning och vetenskap. Syftet är att stödja framväxten av robusta, jämställda, inkluderande och hållbara forskningssystem i Ghana, Sierra Leone, Burundi, Tanzania, Moçambique och Zimbabwe.

Stödet kommer att finansiera ett projekt som utgår från Unescos rekommendation om forskning från 2017. Rekommendationen tar ett helhetsgrepp om vetenskapssektorn och understryker bland annat vikten av goda och trygga arbetsvillkor för forskare, akademisk frihet samt vikten av forskningsetiska principer. Genom att länderna får stöd i sin rapportering av hur de uppfyller rekommendationen blir det sedan lättare att identifiera deras utvecklingsbehov.
Efter genomfört projekt sker en utvärdering av bland annat hur projektet påverkat öppenhet, akademisk frihet och forskningsklimat i de olika länderna. Målet är att projektet ska ge bättre förutsättningar för evidensbaserad samhällsplanering och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Om projektet faller väl ut kan det komma att både förlängas och utvidgas till att omfatta fler länder.

Sverige är en av de största ekonomiska givarna av frivilliga bidrag till Unesco och det svenska stödet till Unesco för 2018–2021 är ungefär 1,2 miljarder kronor. Utöver detta betalar Sverige också in en medlemsavgift till organisationen. Det svenska stödet följs noggrant upp genom externa utvärderingar , rapporter och en årlig dialog med Unesco.

Signeringsceremoni

Jean-Yves Le Saux, chef på Unescos byrå för strategisk utveckling, och Mikael Schultz, utbildningsråd på Sveriges delegation till Unesco vid signeringen.