Sverige är en av de största ekonomiska givarna av frivilliga bidrag till Unesco och det svenska stödet till Unesco för 2018–2021 är ungefär 1,2 miljarder kronor. Utöver detta betalar Sverige också in en medlemsavgift till organisationen. Stödet följs noggrant upp genom externa utvärderingar, rapporter och en årlig dialog med Unesco.

Men hur fördelas det svenska stödet till Unesco och vilka är de svenska prioriteringarna? Här följer några exempel:

Utbildning
Sverige ger ett flerårigt flexibelt stöd, framför allt för Unescos arbete med god utbildning för alla (mål 4 i Agenda 2030). Stödet har gjort det möjligt för Unesco att snabbt anpassa sin globala verksamhet, bland annat för att hantera effekterna av skolstängningar till följd av covid 19-pandemin. Sveriges stöd har även bidragit till att lärare och lärarutbildare i Södra Afrika utbildats i att undervisa för hållbar utveckling, att 7 000 ungdomar och vuxna i Afghanistan har lärt sig att läsa under 2019, och att 15 miljoner flickor och pojkar i Afrika söder om Sahara fått tillgång till sexualundervisning sedan 2018. Sverige är även en av de största finansiärerna av den årliga rapporten Global Education Monitoring (GEM), som sammanställer global, regional och nationell utbildningsstatistik och ger rekommendationer för att uppnå god utbildning för alla. Det svenska stödet till Unescos utbildningssektor uppgår till ca 750 miljoner kronor.

Kommunikation
Sverige är den största bidragsgivaren till den återkommande rapporten World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Rapporten, som handlar om mediefrihetoch journalisters säkerhet, har ett fokus på jämställdhet och kvinnliga journalister. Sverige bidrar också till Unescos insamling av statistik till rapporten samt genomförandet av mål 16.10 i Agenda 2030 som handlar om tillgång till information.

Sverige är även den största bidragsgivaren till Unescos medieutvecklingsprogram (IPDC) som stödjer gräsrotsprojekt. Exempelvis har 17 000 domare och andra medarbetare inom domstolsväsendet i 60 länder utbildats i frågor som rör yttrandefrihet och journalisters säkerhet. Också här möjliggjorde den flexibla samarbetsformen att Unesco snabbt kunde ställa om för att möta covid 19-krisen, bland annat genom medieprojekt för tillförlitlig information om pandemin.

Kultur
Sverige bidrar till att Unesco kan följa upp hur nationell lagstiftning skyddar mångfalden av kulturyttringar i 16 länder och till publiceringen av den återkommande rapporten Reshaping Cultural Policies. Det svenska stödet har även inneburit att Unesco kan anställa mer personal för arbetet med sina kulturkonventioner, till exempel världsarvskonventionen.

Vetenskap
Genom Unescos The World Academy of Sciences finansierar Sverige ett program för forskare på flykt samt olika forskarstipendier för unga akademiker i 66 länder som har svaga forsknings- och innovationssektorer. Genom Unescos Organization for Women in Science for the Developing World finansierar Sverige forskningsstipendier till unga kvinnliga forskare i liknande länder. Genom Unescos havsorgan IOC stödjer Sverige arbetet med FN:s havsårtionde 2021–2030 och olika insatser för att öka kunskaper om världshavet genom marin pedagogik.