Den 9 september uppmärksammar Unesco utbildningens utsatta position i krig och väpnade konflikter. Med den Internationella dagen för skydd av utbildning från attack sätts ljuset på de som arbetar i, tar del av och utövar olika funktioner inom skolväsendet.

Över 13 400 rapporter om attacker mot utbildningsinstitutioner har inkommit de senaste sex åren till GCPEA (Den globala koalitionen för att skydda utbildning från attack). Skolor beskjuts, bombas eller används som militära baser och över 25 000 studenter, lärare och akademiker har rapporterats skadade eller dödade i sådana attacker i områden där väpnad konflikt eller oroligheter förekommer.

Med anledning av den allvarliga situationen i Ukraina har 45 nationalkommissioner till Unesco enats om ett gemensamt, officiellt uttalande där den Ryska Federationen ombeds upphöra med sina attacker mot utbildningsinstanser, elever och personal i Ukraina. Svenska Unescorådet är en av de nationalkommissioner som står bakom uttalandet.

Officiellt uttalande på den Internationella dagen för skydd av utbildning från attack:

Det illegala, oprovocerade och obefogade kriget som den Ryska Federationen för mot Ukraina, fortsätter att döda och skada oskyldiga barn. Det är förödande för rätten till utbildning för människor i det invaderade landet. Kriget har stört och avbrutit studierna för 7,5 miljoner barn som levde i Ukraina. Över 2 461 utbildningsinstitutioner runt om i landet har blivit beskjutna och träffade av bomber och nära 284 av dessa är helt förstörda, enligt de senaste uppgifterna som rapporterats av Ukrainas FN-representant. Denna förödelse kommer att ha en långsiktig negativ inverkan på tillgängligheten till en god utbildning för ukrainska barn och ungdomar. Liksom i fredstid, kvarstår rätten till utbildning under krigstid som en grundläggande mänsklig rättighet. Attacker mot rätten till utbildning kan inte tolereras någonstans i världen. Utbildning är en livlina för mänsklighet och hopp. I Ukraina, liksom i många andra länder som påverkas av väpnade konflikter eller en hänsynslös regering, är detta hopp under attack.

Vi tackar för de insatser som görs för att underlätta en kontinuerlig utbildning under väpnad konflikt, inklusive de ansträngningar som görs av de medlemsstater, inklusive Ukraina, som skrivit under the Safe Schools Declaration / Deklarationen för trygga skolor.

Vi understryker vikten av att göra det möjligt för flyktingar att fortsätta sina studier och få möjlighet att komma ikapp samt få tillgång till stödutbildning när deras studier störts eller avbrutits.

Vi välkomnar de initiativ som medlemsstater tagit för att ta emot och integrera ukrainska studentflyktingar och internationella studenter som tidigare studerade i Ukraina. Vi välkomnar även tillhandahållandet av nödvändiga faciliteter och verktyg för att studenter ska kunna fortsätta följa den ukrainska läroplanen, liksom stödet som UNESCO och andra partners bistått med för att minimera utbildningsstörningar och främja kontinuitet i lärandet.

Unicef beräknar att 3,7 miljoner barn i och utanför Ukraina använder sig av online- och distansundervisningsmöjligheter. Detta understryker vikten av att främja lösningar för distansundervisning, för att stödja undervisning och lärande som sker online, vilket inkluderar framtagandet av digitala läromedel, stöd för mental hälsa och vidareutbildning för lärare. Vi betonar vikten av att främja ett holistiskt synsätt på kvalitetsundervisning och livslångt lärande för barn och unga som är flyktingar eller som flytt inom sitt land, i alla delar av världen.

FN:s Säkerhetsråds fördömde i den enhälligt antagna resolutionen 2601 från oktober 2021, alla attacker som går emot krigets lagar (International humanitarian law), riktade mot skolor och civila med anknytning till skolor. FN:s säkerhetsråd uppmanade alla parter i väpnade konflikter att omedelbart upphöra med dylika attacker och avstå från agerande som hindrar tillgången till utbildning. Med hänvisning till Unescos sjunde styrelsemötes särskilda session kräver vi ett omedelbart tillbakadragande av ryska trupper från ukrainskt territorium och att Ryssland upphör med sina fientligheter mot civilbefolkningen i Ukraina, som innebär överträdelser av krigets lagar. Detta inkluderar barn, ungdomar, lärare och andra som arbetar inom utbildningsväsendet, liksom förskolor, skolor, högskolor och universitet. 

På den Internationella dagen för skydd av utbildning från attack uppmanar vi den Ryska Federationen att upphöra med dessa skamliga attacker mot det ukrainska folket, att respektera rätten till utbildning i enlighet med resolutionen från FN:s säkerhetsråd och respektera sitt ansvar under Förenta Nationernas stadga.

// Andorra, Albanien, Australien, Belgien, Bulgarien, Cooköarna, Chile, Danmark, Dominikanska Republiken, Estland, Ecuador, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Guatemala, Island, Irland, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Norge, Palau, Polen, Rumänien, San Marino, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, U.S.A, Österrike

Uttalandet på engelska:

Official Statement Delivered On the International Day to Protect Education fromAttack – 9 SEPTEMBER 2022 –

Russia’s war against Ukraine continues to kill and hurt innocent children, and is causing devastating effects on the right to education for people across the invaded country. The war has disrupted the education of 7.5 million children who were living in Ukraine. According to the latest data reported by Ukraine’s UN Representative, over 2461 educational institutions across the country are reported to have been hit by shelling and bombing, close to 284 have been completely destroyed – devastation that will have a long-term negative impact on access to quality education for Ukrainian
children and youth.

Just as in peacetime, the right to education during time of war remains an essential human right. Attacks against this right to education cannot be tolerated, anywhere in the world. Education is a lifeline of humanity and hope. In Ukraine, as in many other countries affected by armed conflict or a ruthless regime, this hope is under attack.

We acknowledge the efforts aimed at facilitating the continuation of education in armed conflict, including the efforts of Member States that have endorsed the Safe Schools Declaration, including Ukraine. We emphasize the importance of enabling refugees to continue their studies and access catch-up and remedial education where learning has been disrupted. We warmly welcome the initiatives taken by Member States to
host and integrate Ukrainian student refugees and international students formerly studying in Ukraine. We also welcome the provision of the necessary facilities and tools for students’ continued access to the Ukrainian curriculum, as well as the support provided by UNESCO and other partners to minimise educational disruption and promote continuity of learning.

It is estimated by UNICEF that 3.7 million children in Ukraine and abroad are using online and distance learning options. This underscores the importance of facilitating distance-learning solutions to support online teaching and learning for these students, including the production of holistic digital learning content, mental health and psychosocial support and teacher training. We stress the importance of promoting holistic, quality education and lifelong learning for children and youth that are refugees or internally displaced, anywhere in the world.

In its Resolution 2601 adopted unanimously in October 2021, the UN Security Council strongly condemned attacks that are in contravention of international humanitarian law, against schools and civilians connected with schools, including children and teachers, and urged all parties to armed conflict to immediately cease such attacks and to refrain from actions that impede access to education. Referring to the seventh special session of the UNESCO Executive Board, we demand the immediate withdrawal of Russian forces from the territory of Ukraine and the cessation by the Russian Federation of hostilities against Ukrainian civilians in contravention to international humanitarian law, including children, youth, teachers and education workers, as well as kindergartens, schools, colleges and universities.

On the International Day for the Prevention of Education from Attack, we call on the Russian Federation to cease its shameful attacks on the Ukrainian people, to respect the right to education, in full conformity to the UN Security Council Resolution and respect its responsibilities under the United Nations Charter.

// Andorra, Albania, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Cook Islands, Chile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Ecuador, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, Ukraine, United States of America

Läs mer om den Internationella dagen för skydd av utbildning från attack här: International Day to Protect Education from Attack | UNESCO