Platåbergens geopark har ansökt om att bli Sveriges första globala geopark. Projektet är ett samarbete mellan nio kommuner i Västergötland. Statusen som en global geopark skulle vara ett bevis på att Platåbergen värda att uppmärksammas internationellt, och skulle bidra till ökade kunskaper om hur ett landskaps geologiska aspekter kan bidra till hållbar utveckling.

Vad är en global geopark?

Globala geoparker utses av Unesco, och är områden med internationell geologisk betydelse som förvaltas med ett fokus på skydd, utbildning, forskning och hållbar utveckling.

En global geopark använder sina geologiska värden kombinerat med områdets naturliga och kulturella arv för att öka förståelsen av utmaningar som samhället står inför, till exempel resursslöseri och klimatförändringar. Det finns idag 147 globala geoparker i 41 länder, inklusive våra nordiska grannländer
Globala geoparker arbetar med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 11 (Hållbara städer och samhällen), mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna), mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) samt mål 17 (Globalt partnerskap).

I Sverige finns också ett system för nationella geoparker, som utnämns av SGU.

Vad är Platåbergen?

Platåbergen i Västergötland har en lagerföljd med bergarter som berättar om den geologiska eran Paleozoikum (541 miljoner år sedan till 251 miljoner år sedan). De är världsunika och vittnar om flera stora geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper.

Den tänkta globala geoparken sträcker sig över nio kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Både Platåbergen och urberget som de vilar på har världsunika geologiska värden. Platåbergens ansökan stöttas bland annat av Svenska Unescorådet, som granskat ansökan utifrån Unescos riktlinjer, och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), som granskat de geologiska aspekterna av Platåbergen.

Hur ser processen ut?

Ansökningsprocessen för Unescos globala geoparker är relativt omfattande. En förutsättning är att den sökande geoparken har fungerat som en geopark i minst ett år. På det årliga mötet för International Geoscience Programme (IGCP) presenteras samtliga ansökningar till Unesco att bli en global geopark. Parallellt med detta skickas ansökan till International Union of Geological Sciences (IUGS) för en första utvärdering av den geologiska betydelsen av den sökande geoparken.

Under förutsättning att inga skriftliga invändningar har inkommit från något medlemsland under de tre månaderna, utser Global Geoparks Bureau två utvärderare som utför en inspektionsresa till den sökande geoparken. Utvärderarna sammanställer en rapport som skickas till UNESCO Global Geoparks Council som tar ställning till om ansökan ska godkännas, avvisas eller skjutas på framtiden.

Om ansökan godkänns av UNESCO Global Geoparks Council, inkluderas förslaget på en ny global geopark för beslut på Unescos styrelsemöte.