På Världsvattendagen den 22 mars lanseras FN:s World Water Development Reportsom tagits fram av UNESCO:s World Water Assesment Programme. Rapporten visar hur stora mängder avloppsvatten, som varje dag släpps ut i miljön, i stället kan användas som en värdefull resurs.

© Kletr /Shutterstock
© Kletr /Shutterstock

Rapporten visar att förbättrad avloppshantering handlar om att:

  • Minska föroreningarna vid själva källan
  • Avlägsna föroreningar från avloppsflöden
  • Återanvända vatten
  • Utvinna användbara biprodukter

Genom att noggrant hantera och återvinna det vatten som rinner genom hem, fabriker, gårdar och städer kan denna värdefulla resurs tillgodose behoven hos en växande befolkning och ett känsligt ekosystem. Åtgärder krävs för att uppnå delmålet i Agenda 2030 om att halvera andelelen orenat avloppsvatten och öka återanvändningen av vatten till år 2030. För att kunna gå vidare med arbetet är det även viktigt med ökad social acceptans av användning av avloppsvatten, skriver Unescos generaldirektör Irina Bokova i sitt förord till rapporten.

Näringsämnen i avloppsvatten kan utvinnas för gödning

Avloppsvatten är en av de största utmaningarna i samband med tillväxten av informella bosättningar (slumområden) i utvecklingsländer. Under 2012 var 842 000 dödsfall i låg- och medelinkomstländer kopplade till förorenat vatten. Bristen på behandling av avloppsvatten bidrar också till spridning av vissa tropiska sjukdomar, såsom dengue och kolera. Lösningsmedel och kolväten som produceras av industri- och gruvverksamhet, samt utsläpp av näringsämnen (kväve, fosfor och kalium) från intensivt jordbruk påskyndar övergödning av sötvatten och kustnära marina ekosystem. Utsläpp av orenat avloppsvatten stimulerar också spridning av giftig algblomning och bidrar till reducerad biologisk mångfald.

© UN Photo/Martine Perret
© UN Photo/Martine Perret

Insamling, behandling och säker användning av avloppsvatten är grunden för cirkulär ekonomi, som balanserar ekonomisk utveckling med en hållbar användning av resurser.

Återvunnet vatten är en underutnyttjad resurs, som kan återanvändas många gånger.

Förutom att avloppsvatten kan erbjuda ett säkert alternativ till sötvattenkällor, kan det också ses som en potentiell källa till råmaterial. Tack vare utvecklingen inom behandlingsteknik kan vissa näringsämnen, som fosfor och nitrater, nu utvinnas ur avloppsvatten och förvandlas till gödningsmedel.

Dricka renat avloppsvatten: en obekväm men möjlig lösning

Avloppsvatten är vanligast för bevattning av jordbruksmark. Denna praxis väcker dock hälsoproblem om vattnet innehåller patogener som kan förorena grödor. Utmaningen är att gå från informell bevattning mot en planerad och säker användning. Renat avloppsvatten kan dessutom användas för att öka dricksvattenförsörjning, även om det fortfarande är marginellt förekommande. Windhoek, huvudstad i Namibia, har gjort detta sedan 1969. Metoden kan möta motstånd från allmänheten, som kan vara obekväm med tanken på att dricka eller använda vatten som anses ha varit smutsigt. Upplysningskampanjer kan hjälpa till med att vinna allmänhetens acceptans för denna typ av användning av avloppsvatten genom att hänvisa till framgångsrika exempel.

Rent vatten en bristvara

Fortfarande saknar 2,4 miljarder människor tillgång till rent vatten och sanitetsanläggningar. Att minska denna siffra, i enlighet med utvecklingsmål 6 om vatten och sanitet i Agenda 2030, kommer kräva att ännu mer avloppsvatten behöver behandlas och användas kostnadseffektivt. Vissa framsteg har redan gjorts. I Latinamerika har behandlingen av avloppsvatten nästan fördubblats sedan slutet av 1990-talet och omfattar mellan 20 och 30 procent av avloppsvatten som samlats i städernas avloppsnät. Men det innebär också att mellan 70 och 80 procent släpps ut obehandlat.

Ett viktigt steg på vägen är att erkänna värdet i att på ett säkert sätt använda renat avloppsvatten och dess värdefulla biprodukter som ett alternativ till färskt sötvatten.

Läs mer om FN:s Världsvattendag

Läs mer om UNESCO World Water Assessment Programme

Ladda ner rapporten:

Bild på rapporten The united nations world water developement report 2017s framsida