I fotspåren av krig och oroligheter plundras fornlämningar och museer på föremål som säljs illegalt på en växande internationell marknad. Denna handel är ett starkt hot mot spåren av det förflutna och bidrar till att finansiera terrorism. Världskulturmuseerna och Svenska Unescorådet arrangerar den 31 mars ett symposium med internationella experter för att belysa frågan från flera perspektiv. Symposiet arrangeras inom ramen för den nya kampanjen mot illegal handel som lanserades i februari.

 

Unite for heritage logo

Talare:

Porträttbild ANAS AL KHABOUR

ANAS AL KHABOUR

Dr Anas al-Khabour var chef för Nationalmuseum i Raqqa, Syrien 2003-2008 och chef för departementet för arkeologi och museer i Raqqa län 2006-2008. Han har lett skilda fältarkeologiska internationella samarbetsprojekt i Syrien. Mellan 2008 och 2012 arbetade han som kulturattaché vid det syriska arabiska kulturcentret i Madrid, Spanien. Han disputerade vid Universidad Autonoma de Madrid och innehade 2014-2015 en Postdoc vid University of Santiago de Compostela, Spanien. Nu arbetar han som forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Porträttbild CHRISTOS TSIROGIANNIS

CHRISTOS TSIROGIANNIS

Dr Christos Tsirogiannis är en kriminalvetenskaplig arkeolog (forensic archaeologist) som forskar om nätverk kring illegala antikviteter. Han arbetade för det grekiska kultur- och justitiedepartementet 1994-2008 med grävningar i hela Grekland och dokumentation av privata antikvitetssamlingar. Han var medlem av det grekiska ´Task Force Team´ som repatrierade plundrade, smugglade och stulna antikviteter. Han disputerade 2013 vid University of Cambridge på en avhandling rörande internationella nätverk för illegal handel med antikviteter. Nu är han bl a forskare vid Scottish Centre for Crime and Justice Research, University of Glasgow.

FRIDA LARSDOTTER LUNDGREN

Frida Larsdotter Lundgren är en forskare och jurist som specialiserat sig på lagområdet för kulturegendom. Hon är för närvarande anställd vid enheten för kulturarvsbrott i den Nationella operativa avdelningen vid svenska Polisen. Hennes forskningsprojekt försöker att kartlägga den svenska antikmarknaden i sin helhet vad gäller objekt med ett ursprung i konfliktområden, med hjälp av en metod som kartlägger föremål i avsaknad av proveniensuppgifter. Hon undervisar också arkeologi – och kulturarvsstudenter vid skilda universitet rörande lagområdet för kulturegendom.

Porträttbild JOSEPHINE MUNCH RASMUSSEN

JOSEPHINE MUNCH RASMUSSEN

Dr Josephine Munch Rasmussen är arkeolog med en doktorsgrad i kulturarvsstudier från Universitetet i Oslo (2014). Hennes forskning rör studier av olaglig handel med och förbrukning (consumption) av konst och antikviteter i Norge. Hon arbetar för närvarande som forskningsrådgivare vid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), och har också en position som docent vid Universitetet i Oslo där hon undervisar masterstudenter kring kulturarv, materiell kultur och konflikter.

Porträttbild MARKUS HILGERT

MARKUS HILGERT

Prof. Dr. Markus Hilgert är en specialist i Främre orientens historia och arkeologi och i kulturarvsforskning. Han är chef för Museet för Främre orienten i Pergamonmuseet i Berlin. Från 2007 till 2014 innehade han en professur i Främre orientens historia och arkeologi vid Heidelbergs universitet. Hilgert är koordinator för det nationella forskningskonsortiet ILLICID med fokus på olaglig handel med kulturegendom i Tyskland. Han är co-director (med Iraks ambassadör i Unesco) av det irakisk-tyska expertforumet ”Iraks kulturarv i form av fornlämningar och i museer”. Hilgert är medlem av den tyska kommissionen för Unesco och i ”Disaster Risk Management Committee” i ICOM. År 2016 utnämndes Hilgert till ”Nationell kontaktperson för Blue Shield i Tyskland”. Intervju med Markus Hilgert på hemsidan för #Unite4heritage.

Porträttbild MARIA JOSÉ MINANAS

MARIA JOSÉ MINANAS

María José Miñanas är associerad programspecialist i Unescos program tillägnat kampen mot olaglig handel med kulturegendom och återförandefrågor. Sedan 2010 driver hon projekt med anknytning till kapacitetsuppbyggnad, informationshöjning och uppsökande verksamhet. Hon fokuserar också på att utveckla offentliga och privata partnerskap och insamlingar i syfte att stödja staterna i genomförandet av 1970 års konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, export och överföring av äganderätten av kulturegendom.

Porträttbild SAM HARDY

SAM HARDY

Dr Sam Hardy är adjungerad professor vid det amerikanska universitetet i Rom (AUR), forskare vid den arkeologiska institutionen UCL, London och konsult för Unescos kontor i Amman. Hans doktorsavhandling fokuserade på kulturarvsarbetets lagstiftning, etik och politik; förstörelse av kulturegendom och propaganda; och illegal handel med antika föremål i samband med konflikten på Cypern. Därefter har han fokuserat på den illegala handeln med kulturföremål i samband med konflikten i Syrien och Irak liksom på sådan handel driven av väpnade grupper och repressiva regimer runt om i världen.

Moderatorer är Emma Jansson, Svenska Unescorådet, och Eva Myrdal, Världskulturmuseerna.