Den 24 mars beslutade FN:s säkerhetsråd enhälligt att anta Resolution 2347, den första resolutionen att bli antagen med unikt fokus på skydd av kulturarv.

Unescos generaldirektör Irina Bokova talar vid sammanträdet för FN:s säkerhetsråd
Unescos generaldirektör Irina Bokova talar vid sammanträdet för FN:s säkerhetsråd. © Unesco

”Vapen är inte tillräckligt för att besegra våld och extremism. Fredsskapande kräver också kultur; utbildning, förebyggande åtgärder och förvaltning av gemensamt arv” – Unescos generalssekreterare Irina Bokova

I krig och konflikt är medveten förstörelse av kulturarv en strategi för att försvaga motståndare och splittra samhällen. Många betydelsefulla monument och platser har blivit utsatta för omfattande förstörelse på senare år, inte minst i Syrien och Irak. I september 2016 nåddes framgång i kampen mot förstörelsen tack vare en unik dom som slog fast att förstörelse av kulturarv är ett krigsbrott.

I och med säkerhetsrådets antagande av Resolution 2347 tas ett nytt viktigt steg för skydd av kulturarv. Unescos generaldirektör Irina Bokova, som talade inför säkerhetsrådets sammanträde, uttryckte sitt stöd för resolutionen:

”Medveten förstörelse av kulturarv är ett krigsbrott. Det har kommit att bli en strategi för att långsiktigt slita isär samhällen och för kulturell utrensning. Därför är skydd av kulturarv inte bara en kulturell fråga, utan en avgörande säkerhetsåtgärd, oskiljaktig från skyddet av människoliv.”

För att understryka betydelsen av resolutionens antagande hänvisade Irina Bokova till Resolution 2199, som förbjuder handel med kulturföremål från Syrien och Irak. Sedan antagandet 2015 har flera åtgärder kunnat påbörjas för att strypa omfattande illegal handel med kulturföremål för terrorfinansiering. Ett 50-tal länder har skärpt sin lagstiftning, etablerat rutiner för att utbyta information och statistik, kartlagt handelsvägar och underlättat återförsel av försvunna kulturföremål.

Säkerhetsrådets enhälliga antagande av Resolution 2347 är den första någonsin med unikt fokus på skydd av kulturarv, och markerar hur motverkande av kulturarvsförstörelse vinner erkännande som viktig säkerhetsfråga. Unesco ligger bakom flertalet juridiska instrument för som stödjer resolutionen, inte minst 1970 och 1972 års konventioner för skydd av kulturarv.

Läs mer:

Om kulturarvsförstörelse

Världskulturmuseerna, Riksantikvarieämbetet, Svenska ICOM och Svenska Unescorådets kampanj mot illegal handel med kulturföremål