Biosphere for Baltic är ett internationellt samarbete med syfte att främja Östersjöns miljö och kultur. Biosfärområdena i Östersjöregionen har gått samman för att skapa samverkan och möjliggöra utbyten av kunskap och erfarenheter, men även för gemensamma projekt och mål. Vi intervjuade Anna Särnblad, marinbiolog och biträdande verksamhetschef på Marint Kunskapscenter i Malmö, om hennes, och Sveriges, engagemang i biosfärsprojektet. 

Vad betyder denna internationella samverkan för Östersjöregionen? Hur fungerar samarbetet?
Syftet med projektet har varit att initiera en samverkan och skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområdena i Östersjöregionen och att synliggöra och lyfta fram områdenas roll att bidra till Agenda 2030. De delar Östersjöns hållbarhetsutmaningar och bidrar med lösningar på olika sätt och genom Biosphere for Baltic ges möjlighet att inspireras och lära av varandra. Genom projektet får deltagarna möjlighet att besöka varandras områden och ta del av lokala projekt och initiativ vilket främjar framtida samarbeten. Det bidrar även till en starkare förankring av biosfärprogrammet i Östersjöregionen och till ett gemensamt engagemang för att lyfta fram och bidra med lösningar och sprida kunskap om regionens utmaningar.

Projektet är en del av det frivilliga åtagande som Havs- och vattenmyndigheten, Svenska Unescorådet och Svenska Biosfärprogrammet gjorde vid FN:s havskonferensen i New York 2017 och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Biosphere for Baltic har varit mycket uppskattat av deltagarna och fortsätter under 2019–2020 med finansiering från Svenska Institutet.

Hur arbetar ni i praktiken med FN:s globala mål Agenda 2030?
Genom sitt lokala engagemang och praktiska arbete med samverkan och hållbar utveckling bidrar biosfärområdena på olika sätt till implementeringen av Agenda 2030. Med Biosphere for Baltic vill vi lyfta fram och synliggöra detta, såväl inom projektet som utåt. Biosphere for Baltic handlar med andra ord om att visa på vilket sätt biosfärområdena bidrar till Agenda 2030.

Internt gör vi det genom att utbyta projektidéer och arbetssätt och genom att på olika sätt arbeta med att lyfta fram hur dessa bidrar till framförallt mål 14. För att kommunicera och sprida kunskap om biosfärområdenas roll utåt har en kort animerad film samt en folder tagits fram. Projektet har även haft möten med olika relevanta aktörer samt presenterats vid olika event så som Havs- och Vattenforum samt den internationella konferensen Ocean Literacy in Coastal Cities.

Biosphere for Baltic arbetar utifrån två teman, Source to Sea samt Learning and Ocean Literacy. Vill du utveckla temanas innebörd och vad dessa betyder för er verksamhet?
Vi valde att arbeta tematiskt utifrån Source to Sea och Learning and Ocean Literacy för att på ett tydligt sätt fokusera samarbetet till Östersjön och dess problematik. Östersjön har stora tillrinningsområden och det som händer uppströms påverkar miljön i kustområdena och egentligen hela Östersjön. Att sprida kunskap (lärande) är en central del i alla biosfärområdens verksamhet och även nyckeln till en ökad havsmedvetenhet (Ocean Literacy), dvs förståelse för hur havet påverkar oss och vår påverkan på havet, i det här fallet Östersjön.

Hur ser ni på projektets, och Östersjöns, framtid?
Vi arbetar för att hitta en långsiktig finansiering för projektet så att biosfärområdena kring Östersjön kan fortsätta att arbeta tillsammans och fördjupa sin samverkan kring frågor och utmaningar som identifierats i och med Biosphere for Baltic. Vi har precis inlett arbetet med projektet Biosphere for Baltic – Tourism for Ocean Literacy and Sustainability som finansieras av Svenska Institutet. Ett direkt resultat av gemensamma möjligheter och utmaningar som identifierats under projektets utbyten. Östersjön har stora miljöproblem och står inför en mängd utmaningar som kommer att kräva stora insatser inom en rad olika områden framöver. Genom att lyfta fram biosfärområdenas unika arbetssätt och funktion, där lokala aktörer och intressenters perspektiv, intressen och kunskap kopplas samman och tas tillvara för att stimulera en hållbar utveckling, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang i frågorna.

Kika gärna på biosfärprogrammets hemsida. Där kan man läsa mer om projektet och där finns även filmen samt en förklarande folder.

https://biosfarprogrammet.se/projekt/biosphere-for-baltic/