Porträtt intervju

Carina Wettemark är koordinator för biosfärområde Kristianstads Vattenrike och berättar här om hur området kan fungera som en modell för hållbar utveckling.

På vilket sätt kan biosfärområdet användas som en förebild för hållbar utveckling?

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är vägledande i vårt arbete och biosfärområdet bidrar till hur de ska uppnås. Vi är en del i ett världsnätverk med nästan 700 biosfärområden fördelat på 120 länder världen över. Biosfärområden fungerar som arenor för att uppnå en hållbar utveckling lokalt och på biosfärkontoret i Kristianstad jobbar vi med att knyta ihop det lokala med det globala. Vårt arbetssätt är att samverka och inspirera andra att arbeta för en hållbar utveckling genom att lyfta fram goda exempel.

Kristianstads Vattenrike är känt för sitt stora våtmarksområde –vilken roll spelar området i arbetet för hållbar utveckling?

Kristianstad är rikt på vatten och under mitten av 1900-talet ansågs vattnet vara ett hot för staden. Man till och med placerade stadens soptipp mitt i våtmarkerna på 1950-talet! Vi har sedan starten av vårt arbete jobbat med attitydförändringar -Att se naturen och därmed våtmarkerna som en stor tillgång för Kristianstad och inte som ett hot. Till exempel renar våtmarkerna vattnet naturligt, hyser en rik biologisk mångfald och jämnar ut vattenflöden. Det senare är väldigt viktigt för oss då Kristianstad ligger under havsytan.

Vad anser du är viktigt för den framtida utvecklingen av biosfärområdet?

Det är viktigt att bevara och utveckla ekosystemtjänsterna i området då det är en förutsättning för hållbar utveckling och det bidrar även till ett mer motståndskraftigt samhälle mot framtida klimatförändringar. I arbetet med att utveckla ekosystemtjänsterna är samarbetet med forskningen centralt.

Har ni något särskilt projekt eller liknande just nu som du skulle vilja lyfta fram?

Vi driver just nu ett projekt som heter Biosphere for Baltic tillsammans med Svenska Biosfärprogrammet. Syftet med projektet är att det ska bidra till erfarenhets -och kunskapsutbyte mellan biosfärområden runt Östersjön. Fokus är på mål 14 i Agenda 2030 om ett rikt hav, och vi fokuserar särskilt på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Vi har även haft uppstart för vår nionde (!) biosfärambassadörsutbildning och 250 personer är numera diplomerade ambassadörer. De är en viktig del i vårt arbete med att sprida kunskap och väcka engagemang – ett led i biosfärkontorets arbete med Agenda 2030.