Unescos medlemsländer utser byggnader och naturobjekt till världsarv, men arbetar också med annat bevarande av kulturarv. I programmet Memory of the World handlar det om dokumentarvet. I tidskriften Arkiv skriver Svenska Unescorådet om Världsminnesprogrammet och vikten av att bevara betydelsefulla dokument för framtiden.

Läs hela artikeln här >