Hösten 2011 utarbetade flera FN-organ, under Unescos ledning, en UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. I arbetet deltog också medlemsländer, andra mellanstatliga organisationer, representanter från civilsamhället och icke-statliga organisationer.

Syftet med handlingsplanen är att förbättra samarbetet mellan de olika FN-organen i frågan om journalisters säkerhet. Resultatet blev ett handlingsorienterat dokument med flera konkreta förslag på hur journalisters situation kan förbättras. Bl.a. föreslogs skapandet av en koordineringsmekanism mellan FN-organen och ökat samarbete med andra mellanstatliga organisationer på internationell och regional nivå.

I april presenterades planen för FN:s Chief Executive Board, där den fick brett stöd.

»Läs mer.