Processed with VSCOcam with f2 preset
Utbildningsminister Gustav Fridolin och delar av den svenska delegationen vid olika möten under Unescos generalkonferens 2015. Här syns även Irina Bokova, Unescos generaldirektör, vid den nordiska mottagningen samt med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samband med lanseringen av andra upplagan av World Trends Report.

Under Unescos generalkonferens antas varje gång organisationens budget och vid var annat tillfälle arbetsprogram. Var fjärde gång spikas även Unescos långtidsplan. Men förutom dessa dagordningspunkter händer mycket annat då generalkonferensen pågår under tre veckor. 

De första dagarna håller delegationsledningar, oftast ministrar, sitt lands linjetal med fokus på vad de tycker är viktigast inom Unesco. Samtidigt möts bland annat en kommission för administrativa och finansiella frågor. Under vecka två möts programkommissionerna (utbildning, forskning, kultur, kommunikation) och vid denna senaste generalkonferens blev det en speciell avslutning med firande av Unescos 70 år i närvaro av stats- och regeringschefer. Då diskuterades även organisationens framtid.

Flera val under konferensen

En viktig funktion för generalkonferensen är att medlemsländerna varje gång väljer hälften av medlemmarna i Unescos styrelse. Sverige sitter för närvarande i Unescos styrelse, till och med generalkonferensen 2017. Medlemsländerna väljer också vilka nationer som ska ha representanter i olika kommittéer som leder arbetet med exempelvis Unescos konventioner. Vidare väljer generalkonferensen också generaldirektör. Nästa tillfälle för ny generaldirektör blir 2017. Bland de nordiska länderna förbereds valen med gemensamma överläggningar där målet är att många nordiska länder ska sitta i styrorganen. Men det gäller att inte kandidera mot varandra och på så vis förlora valen.

Andra möten inom aktuella områden

För nionde gången hölls ett ungdomsforum strax före generalkonferensen. Ungefär 500 ungdomar från hela världen diskuterade framtidsfrågor och några representanter från gruppen lämnade över forumets budskap till de olika ämneskommissionerna. Vid generalkonferensen deltar flera tusen experter och representanter för medlemsländernas regeringskanslier, myndigheter och frivilligorganisationer vilket också ger utrymme för många spännande möten, filmvisningar, utställningar och seminarier. Unesco samlar experter från ett väldigt brett fält. Det handlar om allt från experter i frågor om alfabetisering av vuxna, kulturarvsbevarande, till oceanernas framtid och samhällsutvecklingens utmaningar.

När medlemsländernas experter möts i programkommissionerna ordnas också många extra möten kring olika ämnen och nya publikationer lanseras. Under generalkonferensen 2015 hölls exempelvis ett lunchmöte om en publikation från United Nations World Water Assessment Programme där man diskuterade den nya rapporten ”Sex-disaggergated indicators for water assessment, monitoring and reporting”. Den andra upplagan av rapporten “World Trends in Freedom of Expression and Media Development” lanserades också. Den första rapporten kom 2014 och var en kartläggning över begreppen inom yttrandefrihet och medieutveckling. Årets upplaga har speciellt fokus på digitala medier. Sverige kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i panelen som lanserade rapporten. Sverige anordnade även ett lunchmöte om teknik- och yrkesutbildning (TVET) och var medarrangör till ett lunchmöte om uppföljningen av Unescorekommendationen om ”The Status of the Artist”. Direkt efter generalkonferensens avslutning möts de medlemsländer som har ratificerat Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv för att bland annat välja vilka länder som ska sitta i den kommitté som arbetar med världsarvslistan.