Den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister sätter än en gång ljus på hur många journalister som mördas i tjänsten. Sedan 2006 har över 1400 journalister mördats och hittills under 2023 har minst 47 journalister mist livet. Pågående krig och konflikter ökar dessutom antalet journalister som dör, fängslas eller försvinner. I år släpper Unesco två rapporter som beskriver olika delar av verkligheten för yrkesverksamma journalister.

Vid sidan av de många journalister som dör i krig och konflikt återfinns som tidigare ett stort antal fall där journalister mördas i reguljär yrkesverksamhet. I en av de rapporter som släpps idag tar Unesco fasta på de stora risker som journalister som rapporterar från val utsätts för.

Den andra rapporten syftar till att belysa arbetet för att utbilda rättsvårdande instanser i att skipa rättvisa för brott mot journalister. Straffriheten för dessa brott uppgår som tidigare till 86%.

Journalister attackeras för valrapportering
2024 kommer 2,6 miljarder människor att delta i val världen över. Ett sådant supervalår betyder en överhängande risk för att fler journalister kommer att attackeras i tjänsten. I Unescos nya rapport blir det tydligt hur många journalister som attackeras* i samband med valrapportering.

I 70 länder har attacker mot journalister skett i samband med val från januari 2019 till juni 2022. 759 journalister och mediearbetare har attackerats, 42% av dem blev attackerade av polis eller andra aktörer kopplade till rättsväsendet.

Attacker mot journalister i samband med demonstrationer och upplopp har registrerats i minst 101 länder från januari 2015 till augusti 2021. Sedan 2015 har minst 13 journalister dödats när de gjort sitt jobb för att täcka dylika händelser.

En majoritet av attackerna har utförts av polis eller säkerhetsstyrkor. Användning av gummikulor och andra icke-dödliga vapen som t.ex. pepparspray, har skadat dussintals journalister och många andra journalister har häktats, misshandlats och kränkts.

Covid-19 pandemin sammanföll med en ökning av demonstrationer i hela världen, trots nedstängningar och andra restriktioner. Journalister har attackerats fysiskt av bland annat anti-vaccindemonstranter och säkerhetsstyrkor. De har också fängslats för sin rapportering kring pandemin.

Myndigheter världen över har i samband med val auktoriserat nedstängning och störningar av internet, censur av media och kritiska röster liksom digital övervakning av journalister som de motiverar med allmän ordning och rikets säkerhet.

En attack på en journalist kan innebära:

*Attacker definieras som: godtycklig häktning eller arrestering, misshandel, skott med gummikulor, hot, trakasserier, konfiskering av utrustning osv. Dessa attacker sker på många arenor där journalister och mediearbetare befinner sig – allt från demonstrationer till kontor och hemmiljö.

Utbildning av domare
Det har nu gått 10 år sedan Unesco tog initiativ till att utbilda rättsväsendet för att bättre kunna hantera brott mot journalister. Okunskapen kring de hot som journalister möter och vad straffrihet för brott mot journalister betyder för det fria samhället, utöver det personliga lidandet för journalisten själv och dennes anhöriga är stor. Inom projektet ”Judges Initiative” har Unesco därför utbildat 35 000 jurister i 160 länder via workshops och online-kurser.

Det är bland annat tack vare givarländer som Sverige, som initiativet har kunnat genomföras och därmed öka möjligheterna att skipa rättvisa i svåra situationer där brott mot journalister begåtts.

Genom ”judges initiative” har domstolar och tjänstemän bland annat försetts med information om internationella och regionala standards vad gäller yttrandefrihet, rätten att ta del av information och vikten av journalisters säkerhet.

Sverige (Sida) har bidragit med 78 MKR (2022-2025) till Multi Donor Programme on Freedom of Expression and the Saftey of Journalists.

Läs mer om Unescos utbildningsinsatser här: Training of Law Enforcement agents | Articles (unesco.org)

Aktiviteter 2-3 november
Den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister uppmärksammas på över tjugo platser i världen. På Unescos webbsida kan du ta del av det som sker:  IDEI 2023 – Celebrations around the world | UNESCO

I år uppmärksammas just våld mot journalister i valtider under den 2-3 november i Washington D.C, USA. Här kommer diskussionerna att röra sig kring hur våld mot journalister är nära förbundet med valintegritet och det offentliga ledarskapets roll.
Följ eventet live här: International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – 2023 Global Commemoration | Articles (unesco.org)

Över tjugo event med fokus på att öka journalisters säkerhet kommer att ske globalt – däribland i Costa Rica, Sydsudan, Kirgizistan, Libanon, Nederländerna Netherlands, Kambodja osv. En paneldiskussion kommer därutöver att ske på UN Palais des Nations, i Genève, liksom på FN:s högkvarter i New York.

Statistik
Unesco samlar data kring mördade journalister och mediearbetare genom att ta del av de dödsfall som rapporteras in från medlemsstaterna. Här kan du följa statistiken: Statistics on Killed Journalists | UNESCO