Johanna MacTaggart. Foto: Niklas Sagrén
Johanna MacTaggart. Foto: Niklas Sagrén.

Johanna MacTaggart är koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige. Här berättar hon om programmet och dess koppling till de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Vad går arbetet med biosfärprogrammet ut på?
Syftet med biosfärprogrammet är att främja en hållbar samhällsutveckling på lång sikt. Programmets biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ett särskilt uppdrag att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar och att sprida dessa.

– Biosfärområdena demonstrerar på så sätt hur vi kan leva utifrån de förutsättningar som planeten ger oss, och samtidigt skapa ett samhälle som är både ekonomiskt och socialt hållbart.

De lokala biosfärkontoren fungerar som motor och inspiration för hållbarhetsfrågor och de genererar ett lokalt engagemang. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket! Alla biosfärområden i Sverige har utbildat biosfärambassadörer; lokala personer som engagerar sig ideellt och sprider information och kunskap om hållbar utveckling. Exempelvis har ett par av våra biosfärområden på egna initiativ startat upp olika inkluderingsprojekt, med särskilt fokus på flyktingar och nyanlända, som kombinerar olika typer av lärande, såväl språklig som om landskapens kvalitet.

På vilket sätt arbetar Unesco med biosfärprogrammet?
– Centrala Unesco organisationen har ett särskilt sekretariat som tillför personellt stöd och som t ex ansvarar för kommunikation mellan Biosfärprogrammet och andra organisationer. Det kan innebära att de tecknar gemensamma avsiktsförklaringar som skapar allianser med olika organisationer och därmed goda förutsättningar för programmet och biosfärområdena. Ur ett nationellt perspektiv hjälper Svenska Unescorådet till att synliggöra biosfärprogrammet, genom att lyfta fram Sveriges biosfärområden som bra exempel på hållbar utveckling för andra myndigheter och organisationer. En av biosfärsprogrammens målsättningar är just att synliggöra programmet mer och informera om hur biosfärområdena bidrar till hållbar utveckling, vilket innebär att Svenska Unescorådets stöd blir extra viktigt.

Vad mer är aktuellt inom biosfärprogrammet i år?
– För närvarande är jag Sveriges representant i biosfärprogrammets internationella styrelse. Under de fyra åren jag representerat Sverige har viktiga beslut tagits. Vi har tagit fram en ny global strategi och handlingsplan som gäller fram till 2025, som bland annat beskriver hur biosfärområdena kan bidra till implementeringen av Agenda 2030. Vi har även beslutat om att ha en kvalitetssäkringsprocess, vilket innebär att de biosfärområdena som är passiva idag behöver uppgraderas eller lämna biosfärprogrammet.  På så sätt kan vi skapa ett globalt nätverk av välfungerande biosfärområden.

– Det bästa med mitt arbete är att få vara delaktig i processer där människor växer och skapar förståelse för varandra och naturen.

Det är så häftigt att, framförallt inspirera dessa engagerade människor, men även att kunna påverka arbetet med hållbar utveckling. Jag tycker också att det är intressant att jag får vara med i det internationella sammanhanget. Ena dagen sitter jag i styrelsen och diskuterar globala frågor, och nästa dag pratar jag med en lokal aktör. På så sätt får jag följa hur arbetet med hållbar utveckling går till från global till lokal nivå och vice versa.