Unesco uttrycker sitt stöd för Syrien och Turkiet med anledning av de katastrofala jordbävningar som drabbat de båda länderna.

”Jag beklagar de familjer som förlorat älskade närstående. Mina tankar går också till de som skadats och påverkats på olika sätt. Unesco kommer att bistå med stöd inom ramen för sitt mandat,” säger Audrey Azoulay, generaldirektör för Unesco.

Unesco har påbörjat en översyn av skadorna på kulturarvet och särskild oro finns vad gäller situationen i Aleppo i Syrien. Aleppo finns med på listan över kulturarv i fara. Här har man särskilt noterat skador på citadellet. Dessutom har gamla stadens västra torn kollapsat och runt marknadsplatserna har flertalet byggnader försvagats.

I Turkiet beklagar Unesco kollapsen av flertalet byggnader inom världsarvet Diyarbakırs fästning och kulturlandskapet Hevsel trädgårdar. Detta var ett viktigt centrum för de romanska, sasanidiska, bysantinska, islamiska och ottomanska perioderna. Andra platser på världsarvslistan i närheten av epicentret kan också påverkas – t.ex. Göbekli Tepe, Nemrut Dağ och Tell av Arslantepe.

Just nu mobiliserar Unesco sina experter i samverkan med partners som ICOMOS, för att inventera exakt vari skadorna består. På så sätt hoppas Unesco snabbt kunna säkra och stabilisera platserna.

Presskontakt Svenska Unescorådet:
Thérèse Amnéus, therese.amneus@regeringskansliet.se, 070 840 91 75

Pressmeddelandet i original:

Earthquake in Syria and Turkey: UNESCO offers support

Paris, 7 February 2023 – UNESCO on Monday expressed its support for Syria and Turkey following the devastating earthquakes that struck the two countries. “My condolences go out to the families and loved ones of those who died. My thoughts are also with the injured and all those affected. Our Organization will provide assistance within its mandate,” said Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO.

The Organization has undertaken with its partners an initial survey of damages to heritage. In Syria, UNESCO is particularly concerned about the situation in the Ancient city of Aleppo, which is on the List of World Heritage in Danger. Significant damage has been noted in the citadel. The western tower of the old city wall has collapsed and several buildings in the souks have been weakened.

In Türkiye, UNESCO deplores the collapse of several buildings at the World Heritage site o Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape, an important centre of the Roman, Sassanid, Byzantine, Islamic and Ottoman periods. Other sites on the World Heritage List not far from the epicentre could also be affected, such as Göbekli Tepe, Nemrut Dağ and Tell of Arslantepe.

UNESCO is mobilizing its experts, in conjunction with its partners such as ICOMOS, to establish a precise inventory of the damage with the aim of rapidly securing and stabilizing these sites.

Press contacts
Thomas Mallard, t.mallard@unesco.org, +33145682293
Lucia Iglesias, l.iglesias@unesco.org, +33145681702

UNESCO Newsroom
All our press releases