Torsdagen den 11 april höll Svenska Unescorådet i en nätverksträff för att presentera publikationen ”Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället – Skolan och demokratin” som tagits fram av Nordicom på Göteborgs Universitet, i samverkan med Svenska Unescorådet, Skolverket, Statens Medieråd, Filminstitutet och Filmpedagogerna. Publikationen består av en översättning av Unescos ”Media- and Information Literacy Curriculum for Teachers” samt analyser och reflektioner av forskare och praktiker. Vid nätverksträffen deltog kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, representanter från de myndigheter som arbetat med publikationen, samt från UR, Digitaliseringskommissionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Biblioteksförening, Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Foto: Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth och professor Ulla Carlsson

Ulla Carlsson som är ledamot i Svenska Unescorådet och professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs Universitet har varit redaktör för boken. På mötet diskuterades de nya utmaningar som skolan står inför i en ny, digitaliserad, tidsålder. Dagens unga elever hanterar oftast teknik långt bättre än sina lärare, vilket innebär att pedagogiken måste anpassas då lärarna inte längre ”äger sitt ämne” så som tidigare. Som sades på mötet måste man betona att medie- och informationskunnighet handlar om mer än att hantera teknik. Källkritik och förståelse för vem man är och hur ens agerande bemöts och märks av i informationssamhället är viktig kunskap för samhället i stort och speciellt för barn och ungdomar, som spenderar mycket tid på internet.

Unesco verkar för att skapa mediekunniga/-medvetna lärare som utbildar mediekunniga/-medvetna elever som skapar mediekunniga/-medvetna samhällen.