FNs åtta millenniemål, som ska uppnås till 2015, har haft stor betydelse för den globala utvecklingen. Bland annat har de bidragit till minskad fattigdom, allt fler barn i skolan, och stora satsningar på rent vatten. Fram till FN-dagen, som Svenska FN-familjen firar med ett evenemang på Stockholms Central, skriver Svenska Unescorådet om millenniemålens framsteg och utmaningar.

Millenniemål 5 handlar om att förbättra mödrahälsan.

Att förbättra mödrahälsan handlar bland annat om att fler kvinnor ska få tillgång till reproduktiv hälsovård och att förlossningar ska ske i närvaro av utbildad personal. Ett av delmålen för millenniemål 5 är att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar.

Tack vare förbättrad hälsovård har mödradödligheten nästan halverats sedan 1990. Ändå dör fortfarande nära 1 000 kvinnor varje dag i samband med graviditet eller förlossning.

Statistik och uppskattningar som rör mödradödlighet är dock ofta osäkra. Svårigheter att få fram tillförlitliga siffror om dödsfall i samband med havandeskap och förlossning beror främst på att systematisk under- och felrapportering är vanligt förekommande.

Mål 5 är ett komplicerat mål att uppnå, eftersom ”enkla” lösningar, så som fler utbildade barnmorskor, inte är tillräckligt. Mödrahälsan påverkas även starkt av kulturella värderingar som ofta är djupt rotade. I vissa länder är det exempelvis vanligt att mycket unga flickor gift bort, flickor vars kroppar inte är redo att bära eller föda barn. Därmed har mål 5 om minskad mödradödlighet också ett samband med mål 3 om jämställdhet.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort. 

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.