Fram till FN-dagen onsdagen 24 oktober, som svenska FN-familjen firar med ett evenemang på Stockholms Central, skriver vi om FNs millenniemål – åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015. Millenniemål 7 om att säkra en miljömässigt hållbar utveckling spänner över flera olika områden, från vatten och sanitet till växthusgasutsläpp.

Enligt delmålen under millennemål 7ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i ländernas politik, och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt till år 2015. Vidare ska andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten halveras. Livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden ska även ha förbättrats avsevärt till år 2020.

Den del av målet som handlar om tillgång till rent dricksvatten har redan uppnåtts. Idag har 89 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten. År 1990 var denna siffra 76 procent.

Däremot släpar sanitetsmålet efter. Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till godtagbar sanitär standard, så som toaletter eller latriner. Dåliga sanitära förhållanden är en hälsorisk, och därför krävs stora insatser på detta område. Delmålet om att halvera andelen människor som saknar förbättrad sanitet kommer med dagens takt inte nås förrän år 2049 enligt uppskattningar.

Skyddet av biologisk mångfald har förbättrats men variationsrikedomen bland levande organismer fortsätter ändå att minska. Årligen försvinner ca 13 miljoner hektar skog. I Asien, framför allt kina återplanteras mer skog än vad som avverkas.

Inom millenniemål 7 ryms också målsättningen att utsläppen av utväxtgaser ska halveras till 2015. Trots detta har utvecklingen gått i motsatt riktning – utsläppen av koldioxid har istället ökat med 39 procent sedan 1990 till drygt 30 miljarder ton. Även om utsläppen ökar mest i utvecklingsländer är utsläppen per capita fortsatt högs i rika länder.

Vill du lär dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss!

» Mer information om FN-dagsfirandet på Stockholm Central.

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.