Idag firas FN-dagen på Stockholms Centralstation genom Svenska FN-familjens gemensamma arrangemang mellan 8.00 och 19.00. Åtta organisationer med FN-anknytning, som tillsammans uppmärksammar FNs åtta millenniemål. Det åttonde målet handlar just om samarbete.

Millenniemål 8 är att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling, och öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Detta mål lyfter de rika ländernas ansvar i att nå millenniemålen, genom att uppmana till ökat samarbete mellan rika och fattiga länder, öka biståndet, lätta skuldbördan för de fattigaste länderna, och verka för en rättvisare handel.

Skuldbördorna för världens fattigaste länder har minskat. Cirka 40 länder har fått sina skulder avskrivna, men vissa länder skulle behöva ytterligare avskrivningar.

Vad gäller bistånd är det endast fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Holland och Luxemburg) som lever upp till FNs mål om att biståndet ska uppgå till 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI). År 2010 var det samlade internationella utvecklingsbiståndet som högst (128,7 miljarder dollar), men nu faller biståndsnivån efter ca tio år av uppgång. Detta är sammankopplat med givarländernas BNI som på grund av globala finanskriser minskar, vilket påverkar det internationella biståndet. Ska mål 8 nås måste biståndet kraftigt öka de närmsta åren.

Dock är bistånd bara ett sätt att påskynda utveckling, men har begränsade möjligheter att förändra orättvisa samhällsstrukturer som ofta ligger till grund för fattigdomsproblemen. Mål åtta innefattar även en rättvisare handel och att fattiga länder ska få tillgång till den globala marknaden. Utvecklingsländernas del i världshandeln har ökat trots att världen inte lyckats enas om mer rättvisa handelsavtal. I vissa fall har regionala eller bilaterala avtal slutits.

Också tillgången till ny teknik, främst informations- och kommunikationsteknologi så som internet och mobiltelefoner, är en del av mål 8. Här sker stora framsteg. År 2010 hade ca 76 procent av världens befolkning tillgång till mobiltelefoni, och en av tre hade internetuppkoppling. Denna typ av teknik spelar en stor roll för att sammankoppla människor med service, exempelvis utbildning, hälso- och banktjänster etc.

Vill du lär dig mer om Millenniemålen? Idag den 24 oktober är det FN-dagen vilken uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss!

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.