Svenska Unescorådet har idag utsett en ny kommitté för Unescos Världsminnesprogram i Sverige för perioden 2019-2022. Beslutet innebär också att Riksarkivet tar över det administrativa ansvaret för programmet. Ny ordförande för kommittén blir riksarkivarie Karin Åström Iko.

Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, säger: ”Det är mycket glädjande att Riksarkivet kommer att ta över samordningen av Unescos Världsminnesprogram i Sverige. Jag är övertygad om att Karin Åström Iko kommer att göra ett mycket bra arbete med att främja och göra de svenska världsminnena relevanta. I en tid av ryktesspridning och desinformation på nätet blir arkivens roll allt viktigare och världsminnesprogrammet har vuxit snabbt både nationellt och globalt.”

Riksarkivet planerar att synliggöra Världsminnesprogrammet på flera sätt.

Riksarkivarie Karin Åström Iko säger: ”Syftet med Unescos Världsminnesprogram är att säkerställa att arkiv och dokumentsamlingar tillgängliggörs och bevaras för framtiden. För Riksarkivet är det här en angelägen uppgift. Öppen och tillgänglig information är mycket viktigt i en demokrati, och vi vill lyfta arkivens roll i samhällsdebatten.”

Övriga ledamöter i kommittén är: Maja Dahlqvist, arkivarie, Riksarkivet, Göran Konstenius, verksamhetsutredare, Kungliga Biblioteket, Inger Mattsson, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet, Jonas Nordin, professor vid Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet, Annika Nordström, arkivchef vid Institutet för språk och folkminnen, samt Birgitta Svensson, professor i etnologi, Stockholms Universitet.

Unescos Världsminnesprogram

Sverige har idag sju världsminnen; Astrid Lindgrens arkiv, Alfred Nobels familjearkiv, Stockholms stads byggnadsritningar, Silverbibeln, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv samt Dag Hammarskjölds samlingar.

Unescos Världsminnesprogram grundades 1992 och uppmärksammar det skrivna kulturarvet, så som papper, pergament, trä eller i form av film, foton och filer. Världsminnen bidrar till att stärka yttrandefriheten genom att sprida kunskap och information. Därför är det viktigt att tillgängliggöra arkiven för att nuvarande och nästkommande generationer ska lära av och hämta kunskap från historien.

Målet med Världsminnesprogrammet är att öka digitaliseringen och främja bevarandet av arkiv och dokument. Dokument riskerar att skadas av nedbrytning, brand och översvämningar men också av okunskap, till exempel felaktiga arkiveringsmetoder.

Läs mer om Världsminnesprogrammet här.