Läroböcker och skolmaterial som inkluderar olika kulturella perspektiv kan hjälpa elever att närma sig olikheter och ger lärare en bättre möjlighet att lägga en normativ grund i undervisningen som uppmuntrar mångfald. Det är utgångspunkten för ett pågående samarbete mellan Unesco och Saudiarabien för att ta fram en kunskapsbank om hur man motverkar stereotypisering i läroböcker och undervisning.

”En bra lärobok måste engagera studenter och relatera till deras verklighet” säger Jean Bernard, läroboksutvecklare och ledamot i USA:s Unescoråd.”Läroböcker och andra pedagogiska material är inte bara till för att organisera och förmedla kunskap, de speglar och formar värdegrunden i de samhällen vi lever i” tillägger Sylvie Cromer, sociolog och demografiforskare vid Lille universitetet i Frankrike.

Ända sedan Unesco grundades 1946 har organisationen och dess partners arbetat för att motverka negativa stereotyper i läroböcker och att uppmuntra till mångfald i undervisning. Rekommendationerna från den Tysk-Polska lärobokskommissionen som Unesco inrättade 1972 används fortfarande över hela världen. Unesco har även koordinerat en jämförande studie av läroböcker i en Euro-Arabisk kontext.

Att göra en översyn av historiska, geografiska och samhälleliga skildringar i läroböcker kräver stor kulturell känslighet, speciellt i konfliktområden. ”Genom att inkludera perspektiv från minoriteter som har blivit förtryckta och exkluderade kan läroböcker hjälpa till att främja mångfald och utveckla ett kritiskt tänkande”, förklarar Cromer.

Översynen görs inte endast av klassiska läroböcker. ”I alla medier – från läroböcker till Twitter – måste vi fråga oss på vilket sätt de bidrar till att bygga fredliga och inkluderande samhällen, och då särskilt ta i akt både mediet och det budskap det presenterar” säger Bermer.

Unesco har genom ett pågående projekt, finansierat av Saudiarabien, tagit fram en kunskapsbank för hur man undviker kulturella-, religiösa- och könsstereotypa framställningar i utbildning och läroböcker. Projektet utvärderas under en konferens i Marocko från 6-9 maj där författare, förläggare, pedagoger och skolboksexperter från 15 länder samlats för att testa relevans och användbarhet av materialet projektet tagit fram. Resultatet publiceras i september senare i år.

“Det här projektet är banbrytande eftersom det inkluderar det bästa av Unescos tidigare arbete med utveckling, användning och distribution av läroböcker” säger Bernard. ”Den nya kunskapsbanken bidrar till att justera föreställningen om vad en lärobok är och hur den används i dagens informationssamhälle, utan att negligera de kunskaper om tolerans, respekt och fredsbyggande som Unesco tidigare tagit fram.

”Idén är att erbjuda förläggare, politiker, pedagogiska institutioner och lärare en metodologisk kunskap som gör att stereotypiska framställningar och förutfattade meningar kan undvikas”, säger Cromer.

Unesco har tidigare tagit fram en metodguide för hur kön och genus framställs i läroböcker. Publikationen innehåller både statistik och jämförande exempel om hur flickor och pojkar skildras i läroböcker idag samt konkreta rekommendationer för hur ett jämställdhetsperspektiv kan inkluderas i läroböcker.

» Ladda ner publikationen ”Promoting Gender Equality through Textbooks. A methodological guide” (pdf).