Logo för biosfärprogrammet och Agenda 2030

Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten.

Biosfärområdenas framgång bygger på samordning, lärande och ett helhetsperspektiv på människor och natur. Deras gedigna erfarenhet av ett integrerat arbete med hållbar utveckling i praktiken i ett svenskt sammanhang gör dem intressanta som strategiska områden för att lära sig av, investera i, och stödja vid genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

Rapporten visar att Biosfärprogrammet bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, inte minst genom att de fem biosfärområdena är goda exempel på hur intressekonflikter mellan de olika målen ska behandlas. Biosfärområdena fungerar som platser för samordning där aktörer från olika sektorer, på flera nivåer, kan utbyta kunskap och erfarenheter. Genom att främja lärande och ökad medvetenhet skapar biosfärområdena lösningar som gynnar alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

Unescos Biosfärprogram har, med sina fem biosfärområden i Sverige, sedan 2005 stimulerat hållbar utveckling genom att kombinera naturskydd, lokalt entreprenörskap, kapacitetsuppbyggnad och samhällsutveckling i praktiken. Med små medel och lite formell makt har de uppnått en rad resultat genom att identifiera synergier mellan olika sektorer i biosfärområdenas landskap genom att ansluta lokala initiativ till nationella och internationella strategier och genom att stimulera forskning och utbildning för hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om Unescos Biosfärprogram.

Läs rapporten här.