Varje år föder 16 miljoner flickor mellan 15-19 år barn. Orsaken är ofta bristande tillgång till preventivmedel och säkra och lagliga aborter men också avsaknaden av kunskap om kroppen, sex och relationer. Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i principen om allas lika värde och de mänskliga rättigheterna formulerade av FN 1948.

Idag arbetar flera FN-organisationer med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), inte minst UNFPA, FN:s befolkningsprogram, och WHO, Världshälsoorganisationen. Unesco å sin sida arbetar med att stärka riktlinjer, policyer och tekniskt stöd kring sex- och samlevnadsundervisning samt att förbättra utbildningen om SRHR – frågor som Sverige prioriterar högt i sitt arbete med Unesco. Men vad är SRHR egentligen och vad gör Sverige för SRHR genom Unesco?

Vad är SRHR?

SRHR är ett brett begrepp. Det täcker både sexuell och reproduktiv hälsa; ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, men också sexuella och reproduktiva rättigheter. Dessa innebär bland annat rätten till kroppslig integritet, sexuell självbestämmanderätt och rätten till att välja om, när och med vem äktenskap ska ingås. Det innebär även tillgång till information, resurser och tjänster för att inte utsättas för diskriminering, tvång, utnyttjande eller våld. SRHR-begreppet spänner alltså över ett brett register av frågor så som preventivmedel, aborträtt, jämställdhet, könsrelaterat våld och sexualundervisning.

Varför är SRHR en prioriterad fråga för Sverige? Och varför i Unesco?

Utgångspunkten för Sveriges engagemang är att alla människor har rätt att bestämma och fatta beslut om sin egen kropp. För Sverige handlar det även om de omfattande konsekvenser bristande SRHR får. Det gäller till exempel flickors begränsade tillgång till utbildning, möjligheter att delta i arbetslivet, få politiskt inflytande och göra sin röst hörd, vilket resulterar i förlorade arbetsinkomster, minskad produktivitet och hämmad samhällsutveckling.

I Sveriges internationella arbete med SRHR utgör Unesco en viktig arena. Som länk mellan stater och civilsamhällen fungerar Unesco som en kunskapsplattform för attitydförändring och kompetensutbyte mellan länder i frågor som jämställdhet, sex- och samlevnadsundervisning och hiv/aids-information.

Hur bidrar Sverige till Unescos arbete med utbildning om SRHR?

Sverige har sedan länge försvarat och drivit på SRHR-frågorna inom FN och är en av de främsta biståndsgivarna till SRHR. Av det svenska hälsobiståndet genom Sida utgör stödet till SRHR ungefär 60 procent, och sedan en längre tid tillbaka har Sverige bidragit med ett betydande extrabudgetärt stöd till Unescos arbete med utbildning om SRHR och sex- och samlevnadsundervisning, varav en stor del går till Afrika söder om Sahara.

På vilket sätt arbetar Sverige genom Unesco för att stärka allas rätt till kunskap om SRHR?

Utöver det finansiella stödet är Sverige också en stark röst för dessa frågor genom kontinuerlig dialog och påverkansarbete i styrelser och kommittéer i Unesco.

Det svenska engagemanget speglas i flera program och projekt där Sverige är aktiva. Ett av dessa är O3-programmet (Our rights, Our lives, Our future) till vilket Sverige är en stor givare. Programmet stödjer sexualundervisning i länder söder om Sahara för att minska antalet nya HIV-infektioner, oönskade graviditeter, könsbaserat våld och barnäktenskap genom att stärka ungdomar och förse dem med nödvändiga kunskaper och attityder.

Sverige har även medfinansierat en handbok i sexualundervisning som Unesco tagit fram för lärare och beslutsfattare inom utbildning. Handboken är ett stöd i arbetet med att implementera sex- och samlevnadsundervisning i skolan för att stärka och öka kunskapen om SRHR. I framtagandet av handboken, som bygger på vetenskapliga studier, deltog bland andra RFSU som är den första helsvenska officiella samarbetsorganisationen till Unesco.

Läs mer om Unescos arbete med sex- och samlevnadsundervisning här.