Sida skrev nyligen under ett nytt avtal med Unesco om utbildning, yttrandefrihet och kulturell mångfald. Parallellt med detta har Sida förhandlat ett avtal om stöd till sex- och samlevnadsundervisning i Afrika och till flickors utbildning i Afghanistan. Därmed blir Sverige den största ekonomiska givaren av frivilliga bidrag till Unesco med cirka 800 miljoner kronor. Vi träffade Maria Arnqvist från Sida för att prata om det nya avtalet och vad det innebär

Maria Arnqvist

Berätta om avtalet, vad innebär det?

Avtalet innebär ett förnyat stöd till Unescos arbete inom utbildning, yttrandefrihet och kulturell mångfald från och med i år till 2021. Avtalet omfattar totalt 430 miljoner kronor. Av denna summa är 314 miljoner kopplade till Unescos arbete med utbildning. 116 miljoner kronor går till Unescos arbete med yttrandefrihet (inom kommunikation- och informationssektorn) och till 2005 års Unesco konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (den s.k. Mångfaldskonventionen).

Skiljer sig det nya avtalet från det förra?

I detta avtal har vi strävat efter att gå från öronmärkt stöd, som till institut, program eller projektstöd, till mer flexibla stöd. Det ger Unesco ökat ägarskap över fördelning av resurserna. Inom utbildningsområdet fördelar Unesco stödet inom sektorn efter behov och utifrån Sidas och Sveriges prioriteringar. Stödet till Unescos kommunikation och informationssektor går idag till två fonder: en för medieutveckling (IPDC) och en för yttrandefrihet och journalisters säkerhet (Special Account for Freedom of Expression and the Safety of Journalists). Stödet till kultursektorn för arbete med Mångfaldskonventionen fokuserar särskilt på jämställdhet, civilsamhällets deltagande och konstnärlig yttrandefrihet

Mer konkret vad kommer stödet att gå till?

Inom yttrandefrihet stödjer vi till exempel Unescos arbete med säkerhet för journalister med fokus på kvinnliga journalister, utbildning av domare för att värna journalister och yttrandefrihet, uppföljning av de globala hållbarhetsmålen, medie- och informationskunskap samt stöd till Unescos statistikinstitut för att stärka datainsamling inom yttrandefrihetsområdet. Inom Mångfaldskonventionen stödjer vi ländernas kapacitet att rapportera på konventionen, vilket i sin tur genererar kunskap och debatt om konventionen samt skapar plattformar för dialog mellan regeringar och civilsamhällen. Stödet bidrar också till två globala rapporter, The World Trends Report on Freedom of Expression och The 2005 Convention Global Report on Reshaping Cultural Policies.

Varför stödjer Sida Unescos arbete?

Sidas arbete styrs primärt av strategier på olika nivåer, både land- och regionnivå samt globalt orienterade strategier, som stödet till Unescos arbete för yttrandefrihet och utbildning. Det globala stödet syftar bland annat till att främja den normativa utvecklingen och svenska prioriteringar inom systemet för mänskliga rättigheter. Unesco har ett unikt mandat och roll som expertorgan inom FN och Agenda 2030 med ansvar för flera av hållbarhetsmålen. Unesco har också en viktig roll som länk mellan stat och civilsamhälle och kan påverka samt stärka både rättighets- och skyldighetsbärare.

Vad vill ni uppnå med avtalet?

Genom att samla stöd till olika sektorer inom Unesco i ett avtal stärker vi Sveriges och Sidas röst i dialog med organisationen. Sida, Svenska Unescorådet och Sveriges delegation i Paris arbetar tillsammans i ett Team Sweden. Våra olika kompetenser och erfarenheter stärker Sveriges röst och skapar mervärde både i prioriterade frågor som yttrandefrihet och sexualundervisning, och i reformarbetet med Unesco. Vi samverkar också med våra nordiska grannländer.